Losowe artykuły
2008-06-09 20:49:17

Podział stali
Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia - w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości stali.

2008-06-08 19:54:11

Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

Odszkodowanie

Dodał admin, 2008-06-08 Autor / Opracowanie: alul24

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, które wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego.


Jeśli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie:
• małżonek i jedno lub więcej dzieci ? odszkodowanie przysługuje w wysokości ustalonej powyżej i zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na każde dziecko,
• dwoje lub więcej dzieci ? odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej powyżej i zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko.

W okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
495 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
495 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
8670 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
8670 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
44 590 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
22 295 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
44 590 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8670 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
44 590 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8670 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
8670 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
22 295 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8670 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy jednokrotnego odszkodowania oraz ustalenia jego wysokości wydaje ZUS.
renta z tytułu niezdolności do pracy - otrzymuje ją ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Renta ta nie może być niższa niż:
• 80 proc. podstawy jej wymiaru ? dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
• 60 proc. podstawy jej wymiaru ? dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.
renta szkoleniowa - przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie może pracować na dotychczasowym stanowisku i wobec którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego,
Renta szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 100 proc. podstawy jej wymiaru.
renta rodzinna - renta rodzinna przysługuje po ubezpieczonym lub renciście uprawnionym do świadczenia, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
dodatek do sieroty zupełnej - świadczenie to stanowi dodatek do renty rodzinnej. Od 1 marca 2006 r. dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 287,93 zł.
dodatek pielęgnacyjny - przysługuje uprawnionemu do renty z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej ? osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osobie, która skończyła 75 lat.
Dodatek pielęgnacyjny wynosi 153,19 zł.
Osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.
pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą ? ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane:
• koszty skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, związane ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika ZUS, na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowane na podstawie odrębnych przepisów,
• koszty wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, w wysokości udziału własnego ubezpieczonego, określonego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Świadczenia te realizowane są przez placówki medyczne wybrane przez ZUS.