Losowe artykuły
2008-06-09 21:05:18

Metody badań statystycznych
Podstawowym kryterium - podziału metod badań statystycznych jest liczba jednostek statystycznych objętych badaniem i na podstawie tego kryterium wyróżnia się:

2008-07-07 20:38:44

Socjologia wychowania
Socjologia wychowania, jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako procesem społecznym.

Ekologia a przemysł

Dodał admin, 2008-06-10 Autor / Opracowanie: Witold Piątkowski

Coraz częściej planując budowę nowych zakładów, bierze się pod uwagę potencjalne zagrożenie środowiska przyrodniczego.


1  2    >

Bada się dominujące kierunki wiatrów (emisja zanieczyszczeń), przepuszczalność gruntu (możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych), możliwość odprowadzania ścieków, występowanie naturalnych stref ochronnych (pasy zieleni). Chciałoby się powiedzieć - jak to dobrze, że również to zagadnienie bierze się pod uwagę przy sytuowaniu przemysłu. Najwyraźniej współczesny człowiek zrozumiał, jak ważne jest współżycie ze środowiskiem w symbiozie. Powinno to zaowocować w przyszłości poprawą jego kondycji. Omawiając czynniki lokalizacji przemysłu, jako jeden z najbardziej istotnych, wymieniony został czynnik "korzyści aglomeracji". Właśnie korzyści wypływające z koncentracji przestrzennej przemysłu leżą u podłoża powstawania wielkich okręgów przemysłowych. O tym jak ogromne mają one znaczenie, dobitnie świadczy fakt, że choć największe okręgi przemysłowe świata zajmują niewiele ponad 1% ogólnej powierzchni zamieszkanych kontynentów, to dostarczają ponad 50% światowej produkcji przemysłowej. Lokalizacja okręgów przemysłowych nie jest dziełem przypadku, ale efektem oddziaływania jednego lub wielu nakładających się czynników.
Co więcej, położenie i struktura branżowa okręgów przemysłowych jest wyraźnym odzwierciedleniem historii gospodarczej danego kraju, lub regionu. Proces kształtowania się okręgów przemysłowych możemy prześledzić na przykładzie Wielkiej Brytanii, która określenie "kolebka kapitalizmu" zawdzięcza utrzymywanej przez blisko dwa wieki dominacji gospodarczej. Dzięki złożom węgla kamiennego i rudy żelaza (jak również szybkiemu wdrażaniu wszelkich innowacji technicznych) Anglia zyskała przydomek największej fabryki świata. Jednym z najstarszych i największych okręgów przemysłowych w Anglii jest Midland (Anglia Środkowa) - kraina rozciągająca się pomiędzy Walią a Morzem Północnym, u podnóża Gór Pienińskich. W zachodniej jej części leży jeden z największych okręgów przemysłowych świata - Birmingham, kolebka brytyjskiej metalurgii, ośrodek przemysłu hutniczego i elektromaszynowego. W zachodniej części Niziny Angielskiej leży Manchester - główny ośrodek przemysłu włókienniczego. O takiej lokalizacji zadecydowały w przeszłości dwa czynniki: baza energetyczna (eksploatowane w bliskim sąsiedztwie złoża węgla) i klimat sprzyjający uzyskaniu wysokiej klasy przędzy bawełnianej. Istotne znaczenie miała też możliwość dowozu bawełny importowanej (z Indii i St. Zjednoczonych) przez kanał Manchesterski i port w Liverpool. Już w XVIII wieku złoża wysokokalorycznego węgla (antracytu) i kornwalijskie złoża rudy żelaza stały się podstawą rozwoju hutnictwa i górnictwa w Południowej Walii. Cardiff było w przeszłości jednym z głównych portów wywozowych węgla kamiennego. Wraz z wyczerpaniem się miejscowych złóż region ten zaczął podupadać, a obecnie bazuje na surowcach importowanych. Trzecim okręgiem, który swą pozycję uzyskał dzięki złożom węgla, jest rejon Niziny Środkowoszkockiej, z głównymi ośridkami w Glasgow i Edynburgu.
Współcześnie okręgiem o największym znaczeniu i najbogatszej strukturze branżowej jest Okręg Londyński. Dominują tu nowe gałęzie przemysłu, nie wymagające dużej ilości surowców naturalnych, zatrudniające natomiast wykwalifikowanych pracowników, o których nie trudno w stolicy, centrum kulturalno-oświatowym kraju. Londyn stanowi przy tym ogromny rynek zbytu dla wyrobów przemysłu elektromaszynowego, chemicznego i lekkiego. Wyczerpywanie się złóż węgla kamiennego, rosnąca rola ropy naftowej i gazu ziemnego leżą u podstaw kształtowania się nowych okręgów przemysłowych (w odróżnieniu od starych - związanych z rejonami eksploatacji węgla). Przykładem może być rozwój przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego w rejonie Stockton, Middlesbrough i Newcastel, połączonych rurociągami z platformami wiertniczymi na Morzu Północnym.
Pierwsze rewolucje przemysłowe szybko objęły swoim zasięgiem także pozostałe kraje europejskie. Również we Francji i w Niemczech, podobnie jak w Anglii, duże okręgi przemysłowe powstawały pierwotnie na bazie złóż węgla kamiennego. Tak było w przypadku Okręgu Północnego w Francji (którego głównym ośrodkiem jest Lille). Złoża węgla stały się podstawą rozwoju energetyki i przemysłu koksochemicznego, a na jego bazie produkcji nawozów i tworzyw sztucznych.