Losowe artykuły
2008-06-03 21:28:14

Usługi bankowości internetowej
Na początku tego podrozdziału należy zaznaczyć istotną rolę internetowych portali finansowych w bankowości internetowej.

2008-06-11 21:04:28

Układ krążenia
Składa się on z dwóch układów: zawierającego krew (sanguis) i c h ł o n k ę (lympha). Krew krąży w zamkniętym systemie rur, wprawiana w ruch przez serce.

Układ krążenia

Dodał admin, 2008-06-11 Autor / Opracowanie: Dominika Bańkowska

Składa się on z dwóch układów: zawierającego krew (sanguis) i c h ł o n k ę (lympha). Krew krąży w zamkniętym systemie rur, wprawiana w ruch przez serce.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


Wnętrze serca jest podzielone na cztery przestrzenie. Bliżej podstawy leżą przedsionki prawy i lewy, oddzielone od siebie przegrodą między przedsionkową (septum interatriale). Komory są oddzielone od siebie przegrodą międzykomorową (septum interventriculare). Jej niewielka część górna, łącznotkankowa, to część błoniasta (pars membranacea). Część błoniasta przegrody oddziela obie komory tylko w swym dolnym odcinku, górny odcinek natomiast leży na pograniczu lewej komory i pra¬wego przedsionka. Z tego względu nazywamy go przegrodą przedsionkowo-komorową (septum atrioventriculare). Dolna, silna i gruba część przegrody nosi nazwę części mięśniowej (pars muscularis). Między przedsionkami a komorami istnieją otwory, zwane ujściami przedsionkowo komorowy mi prawym i lewym (ostia atrioventricularia dextrum et sinistrum).
Jamy serca są wysłane cienką, gładką błoną, zwaną wsierdziem (endocardium). Przylega ono dokładnie do powierzchni tych jam i pokrywa znajdujące się w nich twory. Na granicy przedsionków i komór wsierdzie tworzy fałdy, które formują w obu ujściach przedsionkowo-komorowych zastawki przedsionkowo-komorowe lewą i prawą (valva atrioventricularis sinistra et dextra). Między komorą lewą a początkiem tętnicy głównej (aorty) istnieje otwór, zwany ujściem aorty lub ujściem aortowym (ostium aortae s. ostium aorticum). Podobnie otwór wiodący z komory prawej do pnia płucnego nosi nazwę ujścia pnia płucnego (ostium trunci pulmonaliś). W obu ujściach znajdują się zastawki: w ujściu aorty — zastawka aorty (valva aortae), w ujściu pnia płucnego — zastawka pnia płucnego (valva trunci pulmona¬liś). Zastawki te są utworzone przez wsierdzie komorowe od strony »komór, a od strony pni tętniczych przez ich błonę wewnętrzną. Między obu tymi tworami błoniastymi znajduje się cienka warstwa tkanki łącznej.
Unaczynienie serca
Mięsień sercowy, pracujący od powstania jego w ciele zarodka aż do śmierci każdego człowieka, wymaga intensywnego ukrwienia. Serce zaopatrują w krew tętniczą tętnice wieńcowe, prawa i lewa, odchodzące od początkowego odcinka aorty.
Tętnice wieńcowe
Tętnice wieńcowe (arteriae coronariae) odchodzą nad płatkarni pół-księżycowatymi prawym i lewym, od rozszerzonego początku aorty, zwanego opuszką (bulbus aortae). Opuszka składa się z trzech zatok aorty (sinus aortae), leżących między jej ścianą i zastawkami półksiężycowatymi.
Tętnica wieńcowa prawa biegnie w bruździe wieńcowej w prawo i ku tyłowi, leżąc pod uszkiem prawym. Po dojściu do bruzdy międzykomorowej tylnej wchodzi do niej i biegnie do koniuszka serca jako gałąź międzykomorowa tylna (ramus interventricularis po-sterior). W miejscu zagięcia może oddawać gałązkę, biegnącą dalej w bruździe wieńcowej w jej przedłużeniu. Oddaje gałązki do komory prawej oraz do prawego przedsionka.
Wzdłuż gałęzi międzykomorowej tylnej biegnie od koniuszka serca w kierunku bruzdy wieńcowej żyła średnia serca, która uchodzi do zatoki wieńcowej.
Tętnica wieńcowa lewa biegnie między uszkiem lewym a pniem płucnym. Krótki jej pień przebiega w tkance tłuszczowej i dzieli się na dwie gałęzie. Gałąź międzykomorowa przednia (ramus interventricularis anterior) biegnie w jednoimiennej bruździe do koniuszka serca. Gałąź okalająca (ramus circumflexuś) biegnie w bruździe wieńcowej na powierzchnię przeponową serca i nie dochodząc do bruzdy międzykomorowej tylnej, zawraca w kierunku koniuszka serca.