Losowe artykuły
2008-06-15 20:37:33

Polityka kredytowa
Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.

2008-07-07 20:46:06

Komunikacja społeczna
Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo, w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli

Polityka kredytowa

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.


<  1  2  3  4  5    >


Jednym z podstawowych norm ostrożnościowych istotnych z punktu widzenia działalności kredytowej banków komercyjnych jest współczynnik wypłacalności. Uważa się powszechnie, ze zasady działania banków powinny uniemożliwić przenoszenie ryzyka na klientów deponujących w nich swoje oszczędności. Uznaje się więc, ze ryzykiem należy obciążać właścicieli. Stąd tak duże znaczenie w regulacjach bankowych ma kapitał. Podstawową normą bezpieczeństwa stosowaną w bankowości staje się tzw. adekwatność kapitałowa, której poziom oblicza się jako relację między funduszami własnymi a wielkością ryzyka  jaką bank ponosi w bieżącej działalności . Określony mechanizm wyliczania adekwatności kapitałowej i ustalona norma (współczynnik wypłacalności = 8%) stanowi nie tylko kryterium oceny, ale przede wszystkim określa tempo i kierunek rozwoju działalności banków.
W Polsce 15%-16% to kredyty nieregularne w stosunku do całego sektora bankowego. Dopuszczalna norma to 10%. Musi to być taka wysokość, żeby można było je przenieść w straty i mogły być pokryte w całości z funduszy własnych. Depozyty nie powinny być naruszone.
Współczynnik wypłacalności = Fundusze własne / Aktywa + zobowiązania pozabilansowe obciążone ryzykiem
Czyli mianownik to są kredyty.
Zobowiązania pozabilansowe – udzielone przez banki gwarancje.
Ww = 8% = 8/100= 1/12,5
Ograniczeniem dla funkcjonowania banków komercyjnych są działania prowadzone przez NBP w sferze polityki pieniężnej. NBP ustalając podstawowe stopy procentowe określa ceny pieniądza na rynku międzybankowym na którym banki komercyjne zasilają się w pieniądz bądź lokują nadwyżki. Podstawowe stopy procentowe ustalone przez NBP (stopa referencyjna, lombardowa, depozytowa) tworzą tzw. korytarz wahań stóp procentowych rynku międzybankowego mając istotny wpływ dla stóp procentowych banków komercyjnych.
Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) – 5,5% od 1 marca 2006