Losowe artykuły
2008-06-18 21:42:10

Dokumentacja księgowa
Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .

2008-06-19 22:10:17

Wypalanie traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska.

Polityka kredytowa

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.


<  1  2  3  4  5    >


Stopa depozytów ( oprocentowanie depozytów) – 2,5%.
Inne banki komercyjne mogą udzielać kredytów innym bankom poniżej 5,5%. Każdy bank, który ma nadwyżki może ulokować te środki na 2,5 % w skali roku. Po środku tych dwóch stóp jest stopa otwartego rynku, czyli operacje reverse i reverse repo.
Poziom rezerw obowiązkowych ma istotny wpływ na poziom cen kredytów banków komercyjnych.
Kiedyś banki komercyjne odprowadzały te rezerwy do NBP na rachunek nieoprocentowany. W ten sposób trzeba było zarobić na kredytach, aby móc wypłacić odsetki depozytariuszom. NBP regulował rozmiary akcji kredytowej banków.
Od 2004 r. wielkość rezerw obowiązkowych wynosi 3,5%wielkości depozytów klientów.
0,9 oprocentowania kredytu lombardowego – stopa oprocentowania tych środków obowiązkowych na rachunku w NBP.
Definicja umowy kredytowej - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Definiowana jest m.in. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe.
Elementy umowy kredytowej - strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu,  wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Zdolność kredytowa - Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.