Losowe artykuły
2008-06-22 21:16:25

Odpowiedzialność pracownika
Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.

2008-06-23 22:51:06

Wynagrodzenie gwarancyjne
Wynagrodzenie gwarancyjne - tak powszechnie nazywana jest należność za czas niewykonywania pracy

Polityka kredytowa

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.


<  1  2  3  4  5  


Cechy umowy kredytowej :
• konsensualna, czyli dochodzi do skutku z momentem jej podpisania,
•dwustronnie zobowiązująca, ale nie wzajemna; bank zobowiązuje się do udostępnienia kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tej kwoty na warunkach określonych w umowie i do jej zwrotu wraz z odsetkami w oznaczonym terminie,
•odpłatna; bank za udostępnione kredytobiorcy środki   pobiera zapłatę w postaci odsetek, prowizji, a w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu - odsetek za zwłokę
•terminowa; musi być określony termin, na jaki umowa została zawarta,
•celowa; w umowie jest zawsze określony cel, na jaki mają być przeznaczone środki z kredytu,
•pieniężna; bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy kwotę pieniędzy, a kredytobiorca jest zobowiązany do jej zwrotu na określonych warunkach,
•zastrzeżona   do   wyłącznej   kompetencji   banków;   działalnością kredytową mogą zajmować się jedynie banki.
Prawa i obowiązki stron umowy kredytowej:
•kredytobiorcy - prawo do wykorzystania kredytu na warunkach określonych w umowie; obowiązek spłaty kredytu, odsetek, prowizji i ewentualnych kosztów ubocznych,
•banku - prawo do żądania przedstawiania przez kredytobiorcę aktualnych (aktualnych w okresie kredytowania) dokumentów informacji niezbędnych do bieżącej oceny sytuacji gospodarczej i finansowej oraz kontroli wykorzystania kredytu.
Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem z książki:
•na mocy umowy kredytu do dyspozycji kredytobiorcy stawiana jest określona kwota środków pieniężnych w postaci bezgotów¬kowego pieniądza bankowego;  na mocy umowy pożyczki  na pożyczkobiorcę   przenoszona  jest   własność   określonej   ilości pieniędzy,
•kredyt jest celowy, na konkretny cel ustalony w umowie kredytowej; w umowie pożyczki nie musi być sprecyzowany cel,
•wykorzystanie kredytu musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej; w przypadku umowy pożyczki nie ma tego wymogu,
•kredyt powinien być odpłatny; pożyczka może być odpłatna bądź nieodpłatna (np. pożyczka pracownicza jest nieodpłatna),
•umowa kredytu zawsze musi być pisemna; umowa pożyczki poniżej 500 zł nie musi być zawierana na piśmie, może być ustna.
Przez umowę pożyczki pieniężnej dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność określoną ilość pieniędzy a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość środków. Najistotniejszym elementem odróżniającym pożyczkę od kredytu jest brak w treści umowy pożyczki celu na jaki może być ona przeznaczona, będącego konsekwencją zapisu zgodnie z którym umowę pożyczki przenoszona jest na pożyczkobiorcę prawo własności pożyczonych środków pieniężnych. To przeniesienie własności daje pożyczkobiorcy prawo swobodnego dysponowania otrzymanymi środkami pieniężnymi.