Losowe artykuły
2008-06-19 20:54:03

Inwentaryzacja
Pełna inwentaryzacja okresowa polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich składników aktywów lub pasywów objętych ewidencją.

2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Inwestowanie – finansowe angażowanie się w jakieś przedsięwzięcie w nadziei uzyskania przyszłych korzyści. Jest więc to przeznaczenie zasobów finansowych nie na bieżącą konsumpcję, lecz na inne ich angażowanie, od którego oczekuje się w przyszłości określonych korzyści.

Inwestycje to aktywa, które nie są wykorzystywane (np. wybudowanie magazynu pod wynajem) przez podmiot gospodarczy w jego działalności operacyjnej, ale znajdują się pod jego kontrolą w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek, tantiem, czynszów, udziału w zyskach, itp.

Inwestycja jest aktualnym wyrzeczeniem się dla przyszłych oczekiwanych korzyści. Aby inwestycja przyniosła inwestorowi oczekiwane korzyści musi upłynąć określony czas.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje inwestycji:
1. inwestycje o charakterze finansowym – odzwierciedlają ruch pieniądza i dotyczą aktywów finansowych np. środki pieniężne, należności, instrumenty kapitałowe, instrumenty finansowe. Inwestycje finansowe – celowo wydatkowany kapitał przez przedsiębiorstwo (inwestora) skierowany na powiększenie jego dochodów.
2. inwestycje rzeczowe – odzwierciedlają ruch dóbr i dotyczą aktywów materialnych, np. środki trwałe, zapasy
3. inwestycje niematerialne i prawne, dotyczą takich aktywów np. prawa do patentów, prawa autorskie, licencje, znaki handlowe, itp.
4. inwestycje w kapitał ludzki – proces zdobywania wiedzy i umiejętności specjalistycznych, w wyniku którego ponoszone nakłady przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Są uznawane za podstawowy element tzw. kapitału intelektualnego, który stanowi najsilniejszy czynnik kreowania wartości jednostki i jej przewagi konkurencyjnej.

Inwestowanie oznacza każde wykorzystanie kapitału „dziś” dla osiągnięcia pożądanych korzyści w przyszłości. W ujęciu tym wychodzi się z założenia, że pieniądz musi pracować na właściciela i musi przynosić mu dochód, stąd też właściciel może lokować wolny kapitał w zakup obligacji, akcji, bonów skarbowych i innych papierów wartościowych, jak również może lokować je na rachunkach bankowych w formie lokat pieniężnych, terminowych lub bezterminowych.