Losowe artykuły
2008-06-17 20:57:12

Operacje gotówkowe banków komercyjnych
Najprostszą formą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej do kasy dziennej banku przy użyciu tzw. dowodu wpłaty.

2008-06-18 21:06:29

Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


|<  <<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  


ANALIZA WRAŻLIWOŚCI JAKO JEDNA Z METOD POMIARU służy do oceny wpływu poszczególnych czynników ryzyka na płynność projektu inwestycyjnego. Wskazuje ona przyczyny potencjalnych trudności w zakresie obsługi zobowiązań przez podmiot realizujący inwestycje, np. jak zmieni się saldo środków pieniężnych pod wpływem zmian kursu walutowego lub jak zmieni sie stan środków pieniężnych pod wpływem spadku przychodów ze sprzedaży o jeden procent.

MIARY ZMIENNOŚCI pozwalają na oszacowanie przeciętnego spodziewanego odchylenia badanej wielkości od jej poziomu oczekiwanego. Do miar zmienności wykorzystuje się:
• odchylenie standardowe
• semi odchylenie standardowe (czyli przeciętne odchylenie od średniej kalkulowane wyłącznie dla odchyleń niekorzystnych z punktu widzenia podmiotu przeprowadzającego analizę)
• współczynnik zmienności (który pozwala na porównanie kilku projektów i znalezienie takiego, dla którego kwota odchylenia okaże się najmniejsza w odniesieniu do wartości oczekiwanej).

MIERNIKI ZAGROŻENIA – jedna z metod jest wartość narażona na ryzyko, (VaR), czyli miara możliwych strat podawana z określonym prawdopodobieństwem dla danego okresu, przy przyjęciu założenia o normalnym funkcjonowaniu rynku. Wartość ta informuje o potencjalnych stratach przy założeniu normalnych warunków rynkowych. Uzupełnieniem metody VaR jest metoda stress testing (testowanie napięć). Jest ona miarą potencjalnych strat, jakie można ponieść z tytułu posiadania danego instrumentu w założonym horyzoncie czasowym, lecz przy wystąpieniu tzw. nienaturalnych warunków na rynku.