Losowe artykuły
2008-06-17 20:44:27

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym
Przedmiotem diagnozy resocjalizacyjnej są wszelkie negatywne lub nieadekwatne reakcje jednostek na wymogi i nakazy wynikające z przypisanych im ról społecznych

2008-06-04 21:32:34

Zalecenia bezpieczeństwa podczas użytkowania tokarek
Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy.

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


Istotę i zakres decyzji inwestycyjnych w ujęciu finansowym wyznacza odpowiedź na pytanie: W co inwestować?

Sposób inwestowania zależy od wielkości zgromadzonego kapitału i skali oczekiwanych korzyści. Od wielkości kapitału zależy skala pomnożenia jego wartości przez inwestycje.

Proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa składa się z dwóch kategorii decyzji:
1. decyzje o charakterze inwestycyjnym (w szerokim znaczeniu) - decyzje inwestycyjne to decyzje, w wyniku których kształtowana jest wielkość i struktura aktywów niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Z istoty tych decyzji wynika, że dotyczą one sposobu wykorzystania kapitału.
2. decyzje o charakterze finansowym - decyzje finansowe dotyczą źródeł finansowania tych aktywów, a szczególnie ich rozmiarów, rodzajów i struktury. Są to więc decyzje o pozyskiwaniu kapitału.

W tak pojmowanym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa nie rozstrzygamy, które są ważniejsze. Można przyjąć, że obydwa są ważne dla realizacji celów przedsiębiorstwa. Możemy mówić o pewnym następstwie czasowym ich podejmowania.

ETAPY PROCESU ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa jako proces decyzyjny składa się z wielu etapów :
1. sformułowania potrzeb w zakresie zmian poziomu i struktury aktywów, a więc spraw stricte inwestycyjnych
2. konfrontowane tych zamierzeń z możliwościami i warunkami dostępnych źródeł finansowania.
3. podjęcie pozytywnych decyzji o inwestowaniu w zależności od możliwości ich sfinansowania dostępnym kapitałem.
4. weryfikacja decyzji inwestycyjnych