Losowe artykuły
2008-06-09 21:26:34

Monnari
Marka Monnari istnieje na polskim rynku od 1988 roku, kiedy to powstała spółka cywilna o tej samej nazwie.

2008-06-01 21:49:45

Formy bankowych rozliczeń pieniężnych
Rozliczenia pieniężne przeprowadzane są przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym za pomocą również kart płatniczych .

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


Istota, pojęcie i rodzaje inwestycji.
Inwestycje w aspekcie funkcjonalnym - ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych firmy polegających głównie na tworzeniu nowych, odtwarzaniu i unowocześnianiu eksploatowanych środków trwałych oraz różnych operacji finansowo-giełdowych wykonywanych przez wyspecjalizowany zespół pracowników w ścisłym powiązaniu z innymi strefami działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. To samo nabywanie, odtwarzanie bez uwzględnienia kapitału przedsiębiorstwa (bez ruchu pieniądza)
Inwestycje w aspekcie finansowym – to całokształt nakładów finansowych związanych z tworzeniem nowych, odtwarzaniu i unowocześnianiem obiektów produkcyjnych i nieprodukcyjnych danego przedsiębiorstwa oraz poszerzaniem przez operacje finansowe kapitału firmy. (zakup akcji i udziałów, lokat)
Inwestycje w aspekcie rzeczowym – źródło przyrostu kapitału firmy w postaci nowych lub zmodernizowanych maszyn, urządzeń, środków transportu, obiektów budowlanych itp. (zmiany w strukturze środków trwałych)

Projekty inwestycyjne a przedsięwzięcia inwestycyjne.
Inwestycja – jest długookresowym obarczonym ryzykiem zaangażowaniem zasobów ekonomicznych (nakładów inwestycyjnych) w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu osiągnięcie korzyści w przyszłości.

(1)Projekt inwestycyjny – celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w określonej przyszłości założonych korzyści.
(2)Projekt inwestycyjny – jest to każdy pojedynczy pomysł, idea rozważana lub realizowana w tym samym czasie, wymagająca oddzielnego traktowania w sensie finansowania lub stosowania oddzielnych metod szacowania, a wymagająca nakładów finansowych z myślą o przyszłych korzyściach.
(3) Projekt inwestycyjny – zbiór zorganizowanych czynności o określonych w dokumentacji projektowo – budowlanej terminach wykonania i wielkości niezbędnych zasobów technologii oraz lokalizacji, których celem jest wybudowanie nowych lub dokonanie zmian w istniejących obiektach majątku trwałego
(4) Projekt inwestycyjny – proces obejmujący kompletny zbiór czynności o możliwym do określenia momencie rozpoczęcia oraz ściśle zdefiniowanych celach, których osiągnięcie wskazuje na ukończenie projektu. Projekt powinny być zrealizowane w ramach ograniczonych zasobów.
(5) Projekt inwestycyjny – proces w ramach którego zasoby ludzkie, materialne i finansowe są zorganizowane w oryginalny sposób w celu podjęcia unikalnego wyspecjalizowanego zakresu prac zrealizowanych w ramach ograniczeń kosztowych i czasowych, aby osiągnąć jednolitą korzystną zmianę dzięki zapewnieniu ilościowych i jakościowych celów.