Losowe artykuły
2008-06-18 21:29:46

Inflacja
Inflacja – proces trwałego wzrostu ogólnego (tj. średniego) poziomu cen w pewnym okresie, któremu nie towarzyszy zmiana jakości towarów

2008-07-07 21:01:45

Witaminy w dietetyce
Witaminy to związki organiczne o bardzo zróżnicowanej budowie. Mimo, iż nie są źródłem energii, ani materiałem budulcowym w organizmie człowieka, regulują zachodzące procesy

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


Rynek, na którym są zawierane transakcje finansowe to rynek finansowy(financial market). Jego kształt zależy od emitentów instrumentów finansowych inwestorów, pośredników oraz działalności regulacyjnej i podatkowe państwa.
Instrumenty rynku pieniężnego – charakteryzują się terminem wymagalności co najwyżej do 1 roku i zaliczamy:
- bony skarbowe
- bony pieniężne
- bony komercyjne
- certyfikaty depozytowe
- weksle
- czeki
- depozyty bankowe
- obligacje
- akcepty bankierskie
- umowy odkupu repo i reverse epo.
Instrumenty rynku kapitałowego – są to transakcje instrumentami finansowymi o charakterze wierzycielskim bądź własnościowym. Zaliczamy tu:
- akcje
- prawa poboru nowych akcji
- prawa do nowych akcji na giełdzie
- obligacje
- jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych
- certyfikaty inwestycyjne w zamkniętych funduszach inwestycyjnych.
FORMY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Podstawową formą instrumentów finansowych są papiery wartościowe. Papiery wartościowe są takimi instrumentami finansowymi, które są zabezpieczone aktywami emitenta. Do papierów wartościowych zalicza się;
- weksle
- czeki
- certyfikaty depozytowe
- akcje
- obligacje
- opcje
- kontrakty terminowe
- warranty
Instrumenty finansowe mogą przybierać różne formy. Ze względu na charakter lokaty finansowe można podzielić na dwa rodzaje:
1. lokaty finansowe o charakterze udziałowym
2. lokaty finansowe o charakterze wierzytelnościowym