Losowe artykuły
2008-06-10 20:35:22

Przemysł chemiczny
Cechą przemysłu chemicznego jest wieloetapowość i złożoność procesów technologicznych, co powoduje tendencje do koncentracji produkcji w wielkich kombinatach.

2008-06-17 21:02:30

Emisja papierów wartościowych
Operacją bierną, towarzyszącą powstaniu banku akcyjnego lub powiększaniu kapitału akcyjnego w istniejącym banku, jest emitowanie akcji.

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >


Lokaty finansowe udziałowe – są taka formą inwestycji finansowych, których istotą jest udostępnianie kapitału w zamian za prawo do własności podmiot emitującego instrumenty finansowe. Najważniejszymi formami są akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach powierniczych. Dochody uzyskiwane z lokat udziałowych są bezpośrednio zależne od wyników osiąganych przez biorcę kapitału. W przypadku lokaty finansowej udziałowej niezmiernie ważną sprawą dla inwestora jest ryzyko związane z lokatą finansową. W lokacie finansowej udziałowej tkwi największe ryzyko, ponieważ z tytułu nabytych praw inwestor nie ma zapewnionych przychodów, ponieważ zależą one od wypracowanych wyników, a ponadto inwestor ryzykuje utratą wniesionego kapitału, gdyż ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a także ma obowiązek uczestnictwa w pokrywaniu strat spółki.

Lokaty finansowe wierzytelnościowe – są taką formą lokat finansowych, która polega na czasowym udostępnianiu podmiotów gospodarczych środków finansowych w zamian za określone w umowie korzyści (płatności). Przykładami są tu: bony, depozyty oszczędnościowe, obligacje, pożyczki. Lokaty finansowe wierzytelnościowe zapewniają przychód (dochód), który wyraża procent od pożyczonego (udostępnionego) kapitału. W warunkach inflacyjnych dominuje zmienne oprocentowanie lokaty finansowe wierzytelnościowe natomiast, gdy siła nabywcza pieniądza rośnie i oprocentowanie na rynku finansowym maleje, lokaty finansowe wierzytelnościowe są oprocentowane zwykle wg stałej stopy procentowej. W bilansie przedsiębiorstwa lokaty finansowe wierzytelnościowe jako inwestycje długo lub krótkoterminowe, przedstawiane są jako inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki lub pozostałe aktywa finansowe.