Losowe artykuły
2008-06-15 20:37:33

Polityka kredytowa
Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.

2008-06-08 19:54:11

Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

Oceny projektów gospodarczych

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Projekt inwestycyjny celowe angażowanie określonych zasobów w realizację wcześniej opracowanego planu działania, którego wykonanie powinno spowodować uzyskanie w przyszłości założonych korzyści


|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >


Inwestycje rzeczowe są formą przedsięwzięć gospodarczych, które polegają na powiększaniu zasobów niefinansowych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa. Jest to organizowanie środków finansowych w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przedmiotem inwestycji rzeczowych mogą być różne dobra trwałe. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa rodzaje inwestycji:
1. inwestycje na dobra rzeczowe – to taka forma inwestycji, której istotą jest lokowanie środków finansowych w dobra rzeczowe o dużej i unikalnej wartości, np. nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne. Nie chodzi tu o wartość użytkową, jaką reprezentuje dane dobro, lecz o korzyści finansowe związane z jego posiadaniem, czyli o przyrost wartości tych dóbr w przyszłości. Ten rodzaj inwestycji służy bardziej celom prestiżowym niż celom komercyjnym. Na tego rodzaju inwestycje mogą sobie pozwolić jedynie bardzo silne ekonomicznie przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku np. zakup obrazów, zabytkowego dworu.
2. inwestycje rzeczowe produkcyjne – to taka forma inwestycji, której istotą jest organizowanie (angażowanie) środków finansowych w środki trwałe podmiotu gospodarczego. Polegają one na powiększaniu środków trwałych w drodze ich zakupu lub tworzenia środków trwałych we własnym zakresie. Dzięki inwestycjom rzeczowym produkcyjnym zwiększa się zdolność wytwórcza jednostki gospodarczej. Ostatecznym celem tych inwestycji jest zapewnienie pożądanej stopy zwrotu, czyli zysku korzyści poprzez stworzenie, odtworzenie lub powiększenie zdolności wytwórczych przedsiębiorstwa. Wśród tych inwestycji są:
• Inwestycje nowe, których zadaniem jest stworzenie nowych środków wytwórczych
• Inwestycje odtworzeniowe (restytucyjne), które polegają na zastąpieniu zużytych lub przestarzałych urządzeń nowymi. Są one obciążone najmniejszym ryzykiem, a ich celem jest przede wszystkim zapobieżenie procesu starzenia się majątku i utrzymywanie potencjału produkcyjnego.
• Inwestycje modernizacyjne – służą one unowocześnianiu wytwarzanych dotychczas wyrobów i usług.
• Inwestycje rozwojowe – prowadzą one do wzrostu potencjału produkcyjnego oraz wdrażania do produkcji nowych wyrobów, które w większym stopniu zaspakajają potrzeby nabywców.
• Inwestycje strategiczne defensywne - maja one na celu ochronę przedsiębiorstwa przed działaniem konkurencji lub niekorzystnymi warunkami narzuconymi przez dostawców,
• Inwestycje strategiczne ofensywne – pozwalają one umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku, np. poprzez tworzenie filii, oddziałów, przedstawicielstw, wprowadzanie nowych produktów itp.
• Inwestycje strategiczne defensywno – ofensywne – maja one na celu ochronę przedsiębiorstwa przed działaniem konkurencji lub niekorzystnymi warunkami narzuconymi przez dostawców i jednocześnie ich celem jest utrzymanie i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku np. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, „rezerwacja” znaków handlowych, patentów i koncesji itp.
ETAPOWOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:
Każdy projekt posiada określoną strukturę składającą się z etapów:
• Etap projektu inwestycyjnego – to zespół zadań, które mogą zostać przekazane do eksploatacji w terminie wcześniejszym niż cały projekt inwestycyjny i ma on węzłowe znaczenie dla prawidłowego i terminowego zrealizowania.
Każdy etap inwestycyjny może składać się z zadań inwestycyjnych.
• Zadanie inwestycyjne – to część zakresu rzeczowego projektu, którą ma wydzielić. Zadania inwestycyjne powinny stanowić samodzielną, nierozerwalną i niepodzielną pod względem funkcjonalnym, użytkowym lub technologicznym całość i jednocześnie zapewniają one konkretny, wymierny efekt produkcyjny.
Każde zadanie inwestycyjne składa się z wielu obiektów inwestycyjnych.
• Obiekt inwestycyjny – to stałe lub tymczasowe budowle stanowiące techniczno-użytkową całość wraz z wyposażeniem w urządzenia techniczne, niezbędne do spełnienia jego funkcji.Obiektem inwestycyjnym mogą być także instalacje stanowiące pod względem technicznym całość lub też odpowiednie zespoły środków transportu, bądź maszyn samojezdnych wykorzystywanych w podmiotach gospodarczych.