Losowe artykuły
2008-06-01 21:17:37

System bankowy w Polsce
Pierwsze zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej nastąpiły na mocy ustawy o prawie bankowym

2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

Emisja papierów wartościowych

Dodał , 2008-06-17 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Operacją bierną, towarzyszącą powstaniu banku akcyjnego lub powiększaniu kapitału akcyjnego w istniejącym banku, jest emitowanie akcji.


1  2    >

akcje – papier wartościowy, który stanowi prawo do części kapitału spółki akcyjnej; zespół praw i obowiązków wynikających z jej posiadania (prawo głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy, prawo do naboru akcji nowej emisji, prawo pierwokupu, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, bierne prawo wyborcze – możliwość wybrania do organów spółki), posiadanie kontrolnego pakietu akcji zapewnia przewagę w głosowaniu, umożliwia faktyczne kierowanie danym bankiem.
świadectwa depozytowe – dokument potwierdzający otrzymanie akcji, które są zdeponowane w banku
świadectwa tymczasowe – papier wartościowy wydawany po częściowej wpłacie na akcje na okaziciela
świadectwa założycielskie – mają takie prawa jak akcje, wydawane jako forma wynagrodzenia za czynności podejmowane przy zakładaniu spółki (np. dla prawników)
obligacje – dłużny papier wartościowy potwierdzający zaciągnięcie pożyczki.
Rodzaje obligacji i ich zabezpieczeń:
skarbu państwa (do 4-5 lat) – gwarancja skarbu państwa lub NBP
komunalne (do 10 lat) - gwarancja skarbu państwa lub NBP
• przedsiębiorstw (1-3 lat) – gwarancją jest hipoteka, zastaw majątkowy
banku (1-3 lat) – gwarancją jest kapitał własny banku (min 10 mln euro), poręczenie gminy
Mają stałe oprocentowanie. Są zabezpieczone lub niezabezpieczone. Obligacje emitowane na polskim rynku przeważnie mają gwarancje.
Zabezpieczenie całkowite – oznacza wypłacenie całej kwoty oraz odsetek
Zabezpieczenie częściowe – dotyczy tylko kwoty głównej bez odsetek.
Jeśli chce się wyemitować obligacje niezabezpieczone, podmiot który je emituje musi sporządzić sprawozdanie za 3 ostatnie okresy obrotowe, oraz jego kapitał własny musi wynosić co najmniej 5-cio krotność minimalnej wartości kapitału akcyjnego własnego, przewidzianego do założenia spółki (zgodnie z kodeksem handlowym min 1 mln x 5 = 5mln zł)