Losowe artykuły
2013-09-03 20:36:19

Masa cukrowa. Ozdoby ślubne i komunijne na tort
Projekt skepu oferującego cukiernicze ozdoby ślubne i komunijne na torty i ciasta

2008-06-10 20:53:59

Tworzywa sztuczne
Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego

Inflacja

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Inflacja – proces trwałego wzrostu ogólnego (tj. średniego) poziomu cen w pewnym okresie, któremu nie towarzyszy zmiana jakości towarów


1  2    >

Mierniki inflacji:
•    wskaźniki (indeksy) cen – przedstawiają procentowe zmiany wydatków poniesionych na zakup określonego koszyka dóbr w określonym czasie. Zmiany te informują o tempie inflacji i spadku wartości pieniądza. W praktyce upowszechniły się 2 wskaźniki cen:
- indeks cen towarów konsumpcyjnych CPI – powstaje na podstawie koszyka dóbr, nabywanego przez gospodarstwa domowe w roku przyjętym za bazowy. Nazywany jest inaczej indeksem kosztów utrzymania.
- indeks cen producenta PPI – mierzy ceny pobrane przez producentów na różnych etapach produkcji. Nazywany jest inaczej wskaźnik cen hurtowych lub cen zbytu.
•    deflatory – obejmuje on zmiany cen wszystkich wytworzonych w danym okresie dóbr
i usług finalnych (czyli dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych, surowców, produktów przemysłowych, produktów rolnych, itp.). wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w PKB w badanym roku w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku bazowym.
Rodzaje inflacji:
1.    inflacja popytowa (nabywców) – pojawia się w chwili, gdy popyt globalny przekracza zdolności produkcyjne gospodarki. Równowagę między popytem a podażą przywraca wzrost cen.
2.    inflacja budżetowa (rządowa) – budżet państwa, finansując swoje nadmierne wydatki za pomocą deficytu budżetowego powoduje powstawanie długu publicznego i znaczne koszty jego obsługi.
3.    inflacja kredytowa – bank centralny, utrzymując stopę procentową na zbyt niskim poziomie, zasila gospodarkę nadmiernymi kredytami w stosunku do potrzeb obiegu, co prowadzi do nadmiernego popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego.
4.    inflacja potażowa (kosztowa) – upatruje przyczyn procesów inflacyjnych we wzroście kosztów produkcji, które mogą być wynikiem wzrostu cen importowanych surowców
i materiałów, wzrostu płac nie mającego odzwierciedlenia w wydajności pracy i wzrostu cen narzucanych przez przedsiębiorstwa monopolistyczne.

Teoria ilościowa pieniądza – jej podstawą jest twierdzenie, że poziom cen zależy od ilości pieniądza znajdującego się w obiegu.
Fisher precyzyjnie sformułował teorię ilościową pieniądza w postaci tzw. równania wymiennego
MV = PT
M – ilość pieniądza w obiegu
V – szybkość obiegu pieniądza
T – rozmiary dokonywanych transakcji towarowych
P – poziom cen