Losowe artykuły
2008-06-08 19:54:11

Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

2008-07-10 21:38:24

Przekazywania informacji w internecie
Porozumiewanie się w sposób „wirtualny” od kilku lat na całym świecie staje się procesem coraz bardziej zintensyfikowanym.

Podział podatków

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

PODATEK to przymusowe, świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym nakładane przez państwo lub inne uprawnione do tego organy władzy publicznoprawnej


<  1  2  3  


Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach prowadzonej polityki fiskalnej wyłącza pewną grupę podatników lub pewną część podmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zwolnieniami podmiotowymi, w drugim zaś ze zwolnieniami przedmiotowymi.
Ulgi podatkowe to tylko częściowe ograniczenia ciężaru podatkowego.
We współczesnych systemach podatkowych na ogół występują dwa rodzaje ulg:
•    ulgi systemowe – są one wbudowane w dany podatek jako obowiązujące wszystkie podmioty, które spełniają określone ustawą warunki.
•    ulgi zindywidualizowane – o ich przyznaniu decyduje organ administracji skarbowej. Władze te rozważają indywidualnie sytuację danego podatnika i podejmować decyzje korzystne dla podatnika i dla władz publicznych.
Zwyżki podatkowe występują wówczas, gdy dany podmiot płaci wyższy podatek niż to wynika z powszechnie obowiązujących zasad. Zwyżki stosuje się rzadko; mają one charakter wybitnie represyjny
    Opłaty są szczególnym rodzajem dochodów publicznych. Można ją zdefiniować jako: świadczenie pieniężne o charakterze przymusowym, bezzwrotnym i odpłatnym, ustalane jednostronnie i pobierane przez władze publiczne z tyt. określonych czynności urzędowych oraz usług jednostek sektora publicznego. Cechą opłat jest to, że ich ponoszenie przez podmioty znajdujące się poza sektorem publicznym zawsze jest związane z pewnym świadczeniem ze strony organów władzy i administracji publicznej (podjęcie decyzji administracyjnej, np. zezwolenie na budowę domu) lub ze strony jednostek sektora publicznego (przedszkole dla dziecka).