Losowe artykuły
2008-07-09 20:30:21

Pielęgnacja cery
Skóra staje się cieńsza, a naskórek odwodniony ze względu na zmiany biochemiczne w lipidach warstwy rogowej i mniejszą zdolność hamowania utraty wody

2008-07-07 20:29:24

Równy start w szkole
Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Dom maklerski

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Pośrednikami w obrocie giełdowym są domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską


1  2    >

Zgodnie z Ustawą "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" działalność maklerska obejmująca czynności związane z obrotem papierami wartościowymi może być dokonywana na rynku regulowanym wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Każdy inwestor uczestniczący w publicznym obrocie na rynku regulowanym powinien otworzyć rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Dom maklerski zawiera z klientem umowę o świadczenie usług brokerskich, w której zobowiązuje się do zawierania umów zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Dom maklerski działa na rynku kapitałowym zawsze we własnym imieniu, na rachunek klienta albo na rachunek własny.
Czynnościami związanymi z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu są:
•    oferowanie papierów wartościowych,
•    nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na cudzy rachunek,
•    nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego,
•    zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,
•    doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
•    prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych służących do ich realizacji,
•    pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych,
•    podejmowanie czynności faktycznych i prawnych związanych z obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych,
•    dokonywanie czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi,
•    dokonywanie czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi.

Do czynności, na wykonywanie których nie jest wymagana zgoda Komisji należą:
•    przygotowywanie analizy celowości i sposobu pozyskiwania kapitału oraz czynników wpływających na wybór sposobu pozyskania kapitału przez zleceniodawcę,
•    przygotowywanie analizy celowości wprowadzenia i sposobu wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych zleceniodawcy,
•    przygotowanie analizy skutków i kosztów emisji lub wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych,
•    sporządzanie prospektu emisyjnego,
•    nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek w celu realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe,
•    podejmowanie czynności faktycznych i prawnych, których celem jest realizacja umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe,
•    reprezentowanie posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów.