Losowe artykuły
2008-05-30 21:33:46

Komputer
Komputery są ważnymi składnikami sieci. Umiejętność rozpoznawania i nazywania głównych podzespołów komputera PC jest więc bardzo ważna.

2008-06-18 22:11:23

Podział podatków
PODATEK to przymusowe, świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym nakładane przez państwo lub inne uprawnione do tego organy władzy publicznoprawnej

Informacji na rynku kapitałowym

Dodał admin, 2008-06-18

Na całym świecie gracze giełdowi wysoko cenią wartość szybkiej i aktualnej informacji, dzięki której mogą szybciej od konkurentów podjąć trafne decyzje przynoszące im zysk.


1  2  3  4    >

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi' jednoznacznie precyzuje, że
w momencie dopuszczenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do publicznego obrotu spółka emitująca papiery wartościowe zobowiązana jest do przekazywania inwestorom wszelkich informacji potrzebnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Firma, która decyduje się wejść na giełdę, zgadza się tym samym na dokładne prześwietlenie swojej sytuacji finansowej oraz systematyczne ujawnianie informacji
o bieżącej działalności, nierzadko o strategicznym znaczeniu. Korzystają na tym oczywiście akcjonariusze, którzy - jako współwłaściciele firmy - mają pełne prawo do uzyskiwania informacji o przedsięwzięciu gospodarczym, w które zainwestowali swój kapitał. Właśnie na podstawie tych wiadomości inwestorzy podejmują szybkie decyzje, których pochodną są zmiany cen akcji na giełdzie. W ten sposób powstaje zależność między informacją a ceną akcji na rynku.
Dlaczego tak ważną rolę odgrywają na rynkach kapitałowych informacje? Jak wiadomo, rynek dyskontuje przyszłość - na podstawie przeszłości stara się przewidzieć mające nastąpić wydarzenia. Przykładowo, jeżeli spółka otrzymała zwrot nadpłaconego podatku, to należy się spodziewać lepszych wyników za dany rok obrachunkowy - rynek reaguje na taką informację zwyżką cen.

Informacje poufne
Pojęcie informacji poufnej zostało zdefiniowane w 'Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi'. Przez informację poufną rozumie się 'informację dotyczącą emitenta lub papieru wartościowego, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po ujawnieniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę papieru wartościowego'.
Złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży papieru wartościowego przez osobę, która dysponuje informacjami poufnymi na temat spółki czy danego papieru wartościowego i z tego powodu stawia ją w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych uczestników rynku jest nazywane insider trading. Najbardziej spektakularne przykłady wykorzystywania informacji poufnych w grze na giełdzie to przypadki przejęć przedsiębiorstw lub wykupu akcji. Ogłasza się wówczas wezwanie do składania zapisów na sprzedaż akcji, podając w nim oferowaną cenę. Ktoś, kto - w ten czy inny sposób - wszedł wcześniej w posiadanie takiej informacji, może nieźle zarobić, składając odpowiednio wcześniej zlecenie kupna (wzywający określa zazwyczaj cenę na poziomie wyższym od kursu na giełdzie, by zachęcić w ten sposób inwestorów do sprzedaży akcji). W chwili, gdy rynek reaguje na informację wzrostem ceny wykorzystujący insider trading może zrealizować zysk. Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie jest zabronione prawem, bowiem 'kto w obrocie papierami wartościowymi wykorzystuje informację poufną, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do 5 lat i grzywny do 5.000.000 zł'