Losowe artykuły
2008-06-03 21:13:58

Klasyfikacja kredytów
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów: przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, formy kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu

2008-06-08 20:05:51

Unieszkodliwianie odpadów
Wszystkie odpady uznane są za uciążliwe dla środowiska naturalnego, prowadząc do zanieczyszczania wód powierzchniowych, gleby, skażenia powietrza, obniżania walorów estetycznych i krajobrazowych.

Inwentaryzacja

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Pełna inwentaryzacja okresowa polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich składników aktywów lub pasywów objętych ewidencją.


<  1  2  3  4    >


Wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo- badawcze; prace projektowe, geodezyjne - kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane itp. Natomiast produkcją nie zakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest nie gotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi itp. przed ich ukończeniem.
Brakami są nie odpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość. Natomiast odpadkami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.
Spis z natury towarów powinien obejmować również:
- towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika,
- towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika,
- wyposażenie - w razie likwidacji działalności.
- nie sprzedane wartości dewizowe w przypadku działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
- rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki - w przypadku działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw,
- nie zużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy - w przypadku prowadzenia
- działów specjalnych produkcji rolnej.
Sporządzony spis z natury składników majątkowych wyżej opisanych, powinien być wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spis towarów podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne. Spis z natury powinien być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z księgą.
O zamiarze sporządzenia spisu z natury towarów, w innym terminie niż na dzień l stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności podatnicy są obowiązani zawiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.