Losowe artykuły
2008-07-13 19:11:21

Rodzaje banków
System bankowy obejmuje następujące podstawowe podmioty (instytucje):

2008-06-09 21:41:29

Mutacje genetyczne
Geny mogą ulegać zmianom mutacyjnym różnych rodzajów. Najprostszy rodzaj mutacji, zwany mutacją punktową lub mutacją typu substytucja zasady, polega na zmianie w obrębie pojedynczej pary nukleotydów

Leasing

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.


<  1  2  3  4  5  6  7    >

 Do kosztów uzyskania przychodu zalicza jedynie część ?odsetkową? czynszów leasingowych a dla leasingodawcy tylko ta część czynszu stanowi przychód. Czas trwania leasingu kapitałowego jest z reguły zbliżony do normatywnego okresu zużycia rzeczy (okresu amortyzacji) i zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę na zakończenie umowy.
Ze względu na sposób rozliczeń wyróżniamy:
leasing złotówkowy
leasing dewizowy
Umowy leasingowe, które funkcjonują w Polsce zobowiązują leasingobiorcę do zapłaty czynszów leasingowych i innych opłat związanych z umową w walucie polskiej czyli w złotówkach. W przypadku leasingu dewizowego rozliczenia czynszów leasingowych i innych opłat związanych z umową ustalane są najczęściej w oparciu o notowania walutowe lub inne wskaźniki finansowe ściśle związane z kursem walut obcych. Rozliczenie konkretnego czynszu leasingowego następuje w złotówkach ale na podstawie aktualnego kursu sprzedaży np. marki niemieckiej w dniu płatności tego czynszu.
Szczególnym przypadkiem, korzystnym w pewnych sytuacjach, może być umowa tzw. releasingu (leasingu zwrotnego), polegająca na zakupie przez leasingodawcę środka trwałego od leasingobiorcy i oddanie mu go następnie w użytkowanie
w drodze standardowej umowy leasingu. Leasingobiorca występuje tu w podwójnej roli : sprzedawcy (dostawcy) i leasingobiorcy (użytkownika). Jako sprzedawca otrzymuje od leasingodawcy środki pieniężne w gotówce (pomniejszone oczywiście o wstępne opłaty) oraz pozostaje użytkownikiem przedmiotu leasingu. Jako leasingobiorca otrzymuje możliwość pomniejszenia podatków (odpis rat leasingowych) oraz środki obrotowe mogące posłużyć do intensyfikacji produkcji, marketingu, reklamy itp.
 
Strony i przedmiot umowy leasingu
Do zawarcia umowy leasingowej potrzebne są przynajmniej dwa podmioty gospodarcze:
-leasingodawca - właściciel przedmiotu leasingu oddający go w użytkowanie
-leasingobiorca czyli użytkujący.
Leasingobiorcą może być podmiot gospodarczy : osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki: cywilna, jawna, komandytowa, z o.o., akcyjna, przedsiębiorstwa państwowe. Podmiotem umowy mogą być także: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie - o ile ich statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej.