Losowe artykuły
2008-06-18 22:27:00

Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi,

2008-06-23 22:17:06

Aktywa trwałe
ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką

Leasing

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje.


<  1  2  3  4  5  6  7    >


W praktyce przy zawieraniu umowy leasingu uczestniczy pośrednio lub bezpośrednio kilka firm współpracujących takich jak:
dostawca sprzętu
bank
towarzystwo ubezpieczeniowe
poręczyciele leasingobiorcy (korzysta się z nich w wyjątkowych przypadkach kiedy sytuacja finansowa leasingobiorcy nie daje gwarancji na spłatę należności co w znacznym stopniu zwiększałoby ryzyko leasingodawcy.
Leasing utożsamiany jest głównie z samochodami, komputerami, lecz przedmiotem leasingu mogą być wszelkie środki trwałe tj. maszyny, urządzenia, samochody dostawcze i ciężarowe, linie technologiczne, specjalistyczny sprzęt czy wyposażenie sklepów, hoteli a nawet oprogramowanie komputerowe.
 
Warunki zawarcia umowy leasingu
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Zakres i ilość wymaganych dokumentów różnią się znacznie w zależności od przedmiotu leasingu, czasu trwania umowy i kondycji finansowej leasingobiorcy. Przeważnie wymagane są następujące dokumenty:
zaświadczenie o numerze REGON i NIP
zgłoszenie działalności gospodarczej lub umowa spółki (w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych)
aktualny wypis z rejestru handlowego oraz akt notarialny (w przypadku osób prawnych)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o obrotach za ostatnie 12 miesięcy
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami
opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący firmy oraz karta wzorów podpisu
Po zapoznaniu się z wyżej wymienioną dokumentacją firma leasingowa podejmuje z leasingobiorcą negocjacje dotyczące warunków finansowania oraz form zabezpieczenia transakcji
Dokonanie opłat wstępnych. Opłata wstępna, opłata manipulacyjna / prowizja, kaucja gwarancyjna
Ustanowienie wynegocjowanych z leasingodawcą zabezpieczeń dodatkowych
Umowa leasingowa ustanawia dokładnie okres trwania leasingu, wysokość rat (czynszu) oraz częstotliwość płatności.
Zwykle ustala się także co ma się stać z mieniem leasingowym z chwilą wygaśnięcia umowy. Firmy leasingowe mogą opracowywać wspólnie z klientem warunki umowy, które pomogłyby mu w zachowaniu jego zasobów gotówki w krytycznych momentach.
Jednakże przed podpisaniem umowy leasingu Przedsiębiorca dla własnego dobra powinien dokonać głębokiej analizy warunków finansowych i zapisów prawnych umowy. Lista aspektów, które należy poddać rozwadze jest długa.