Losowe artykuły
2008-07-10 21:03:28

Pranie brudnych pieniędzy
Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.

2008-06-10 20:39:34

Postacie handlowe tworzyw sztucznych
Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów).

Rolnictwo ekologiczne

Dodał admin, 2008-06-19 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Rolnictwo ekologiczne jest szansą w warunkach konkurencji z rolnictwem zachodnim zwłaszcza, że rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje.


Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który jest zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcji rolniczej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający trwałą żyzność gleby oraz zdrowotność roślin i zwierząt.
Od lat maleje zaufanie konsumentów do żywności produkowanej metodami przemysłowymi. Panuje uzasadniona opinia, że taka żywność jest z reguły mniej smaczna od wytwarzanej naturalnie, a rośliny i zwierzęta pochodzące z upraw i hodowli przemysłowych, nie służą naszemu zdrowiu. Zapotrzebowanie na żywność ekologiczną staje się coraz bardziej widocznym zjawiskiem na światowym rynku. Jest to niewątpliwie spowodowane zmianą świadomości konsumentów dotyczącą bezpieczeństwa i wartości odżywczych żywności ekologicznej. Wartość światowego rynku tej żywności szacowana jest na ponad 24 mld USD, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania, rośnie powierzchnia upraw.
Według danych WIJHARS w Gdańsku z marca 2006 r. w województwie pomorskim funkcjonują 193 gospodarstwa, posiadające certyfikat i przestawiające swoją produkcję na ekologiczną, o ogólnej powierzchni 17 736,74 ha. Koncentracja gospodarstw ekologicznych występuje w powiatach: kartuskim (30 gospodarstw), człuchowskim (23 gospodarstwa), wejherowskim (20 gospodarstw) i słupskim (19 gospodarstw). Natomiast największa powierzchnia przeznaczona pod produkcję ekologiczną jest w powiecie malborskim (6 075,33 ha) i powiecie nowodworskim (3 908,25 ha). Elementem sprzyjającym przestawieniu wielu gospodarstw naszego województwa z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną jest mało zanieczyszczone powietrze, gleba i wody oraz duża ilość jezior i lasów, zwłaszcza w podregionach: słupskim, nadmorskim i kaszubsko-kociewskim. Ponadto tradycyjne kierunki upraw, niskie zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz chów zwierząt oparty na paszach wyprodukowanych we własnych gospodarstwach stwarzają duże możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie pomorskim.
Argumentem przemawiającym za rozwojem rolnictwa ekologicznego są konkretne korzyści ekonomiczno – społeczne związane, w niektórych przypadkach, z utrzymaniem miejsc pracy, a tym samym zapobieganiem migracji ludności ze wsi do miast. Obecna sytuacja ekonomiczna polskiej wsi i rolnictwa, problemy społeczno-demograficzne stawiają przed nami trudne zadanie zaplanowania przyszłego rozwoju tej gałęzi gospodarki oraz kształtu pomorskiej wsi. Rolnictwo ekologiczne może być szansą na przetrwanie dla małych gospodarstw, które nie mogą dorównać dużym fermom. Korzystnym zjawiskiem jest również wzrost zainteresowania konsumentów żywnością o wysokiej jakości oraz „zdrowym” trybem życia, jak również otwarcie na liczący ponad czterysta milionów rynek konsumentów Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ci europejscy konsumenci są ludźmi zamożniejszymi niż konsumenci krajowi.