Losowe artykuły
2013-09-03 20:52:36

Odzyskiwanie danych i pogotowie komputerowe w Krakowie
Usługi informatyczne w Krakowie - pogotowie komputerowe odzyskiwanie danych i obsługa firm

2008-06-09 20:49:17

Podział stali
Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia - w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości stali.

Odpowiedzialność pracownika

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.


<  1  2  3  4  5  6  7    >

 Przepisy prawa cywilnego przewidują również pewne przypadki, w których małoletni powyżej 13 roku życia jest traktowany tak, jakby miał pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. jego czynności prawne nie wymagają żadnego potwierdzenia ze strony osób trzecich. Są to mianowicie:
zawieranie umów należących do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (art. 20 k.c.);
rozporządzanie swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej (art. 21 k.c.);
nawiązanie stosunku pracy oraz dokonywanie czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku (art. 22 par. 3 kodeksu pracy);
dokonywanie czynności prawnych dotyczących przedmiotów, które zostały mu oddane przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku (art. 22 k.c.);
dokonywanie czynności prawnych innych niż rozporządzające i zobowiązujące.
Reprezentacja rodzica
Poza tymi wyjątkami czynności prawnych dokonuje na rzecz małoletniego również jego przedstawiciel ustawowy, który jest do tego uprawniony i zobowiązany. Reprezentacja rodzica w sprawach majątkowych dziecka, jeśli obejmuje czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga umocowania udzielonego przez sąd opiekuńczy (art. 101 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych (wyrok SN z 16 listopada 1982 r., I CR 234/82).
Zdolność procesowa
Od strony procesowej status małoletniego przedstawia się dwupłaszczyznowo w zależności od tego, czy przepisy postępowania cywilnego przyznają mu zdolność procesową, czyli zdolność do samodzielnego dokonywania czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. Co do zasady zdolność taką posiadają osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletni, z uwagi na to, że nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiada również zdolności procesowej, a w jego imieniu występuje przed sądem przedstawiciel ustawowy (rodzice). Prawo przewiduje jednak pewien wyłom w tym zakresie i art. 65 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) stanowi, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.