Losowe artykuły
2008-06-10 21:08:21

Etyka w pracy fizjoterapeuty
Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

2013-09-03 20:36:19

Masa cukrowa. Ozdoby ślubne i komunijne na tort
Projekt skepu oferującego cukiernicze ozdoby ślubne i komunijne na torty i ciasta

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron dochodzi do skutku , przez zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy. Jest to wiec umowa miedzy pracownikiem a pracodawcą, mają tu zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ( Art. 300. W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. ). Nie ma tu ograniczeń terminami i zakazami . Strony mogą dokonać rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron w każdym , uzgodnionym terminie , w szczególności – natychmiast. Jeżeli strony nie określiły terminu rozwiązania stosunku pracy, to rozwiązuje się on w dacie zawarcia porozumienia. Dopuszczalne jest też ustalenie terminu poprzez wskazanie wskazanie określonego zdarzenia przyszłego, o ile jest ono pewne, a może podlegać jedynie przesunięciu.
FORMA POROZUMIENIA STRON
brak zastrzeżenia formy pisemnej w art. 30Kp, oznacz to ,że może być stosunek pracy rozwiązany nie tylko na mocy porozumienia zawartego ustnie, ale także na skutek porozumienia dorozumianego , czyli zachowań stron , z których wynika wola rozwiązania stosunku pracy. Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne. Zgoda pracownika na powołanie go na stanowisko u dotychczasowego pracodawcy stanowi domniemanie wyrażenia woli rozwiązania w drodze porozumienia stron wcześniej nawiązaną umowę o pracę.

SPOSÓB ZAWARCIA POROZUMIENIA
może być zawarte z inicjatywy każdej ze stron. Dochodzi do skutku , nie tylko, gdy strony złożą oświadczenie woli jednocześnie, ale także wtedy,gdy pracownik złoży wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, a pracodawca w odpowiedzi wyrazi zgodę na to (stosuje się przepisy z kodeksu cywilnego o zawieraniu umów, a w szczególności o ofercie).
Oferty rozwiązania stosunku pracy pracodawca nie ma obowiązku przyjąć, nie narażając się taka odmową na zarzut naruszenia praw pracowniczych.
Jeżeli pracownik oznaczył datę rozwiązania , to następuje ona TYLKO w przypadku złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Gdy pracodawca przychylając się do wniosku pracownika zaproponuje inny termin , należy to traktować jako nową ofertę , a stosunek pracy nie rozwiąże się, o ile pracownik jej nie przyjmie.