Losowe artykuły
2008-06-03 21:13:58

Klasyfikacja kredytów
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów: przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, formy kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu

2008-06-17 21:08:05

Ryzyko bankowe
Działalność banku w zakresie transformacji środków będących do dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >|


FORMA ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA
oświadczenie powinno być złożone z formie pisemnej, zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Powinno także zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu . Powinno obejmować informację,że pracownik może złożyć pozew o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie do sądu pracy w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy.

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ Z WINY PRACOWNIKA
szczególne cechy :
• ma zastosowanie do wszystkich stosunków pracy
• można je stosować tylko w razie zaistnienia przyczyn określonych w KP
• podlega rygorom , co do terminu , w jakim oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy może być złożone ,
• powoduje rozwiązanie stosunku pracy bezpośrednio po złożeniu oświadczenia woli lub wkrótce po tym,
• oświadczenie pracodawcy może być złożone przez pracodawcę w każdym czasie (także w czasie urlopu pracownika albo innej jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
pozwala rozwiązać każdy stosunek pracy, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych, ma ono zapewnić ochronę pracowników przed niezwłocznym pozbawieniem ich pracy bez przewidywanych w KP podstaw.
Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych stanowi podstawę niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy.( Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych )
do spełnienia warunku ciężkiego naruszenia niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika O istnieniu jej wnioskuje się na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem pracownika . Ocena rodzaju i winy pracownika powinna być dokonana w stosunku do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych , jak też z uwzględnieniem zagrożenia lub naruszenia interesów pracodawcy. Rozwiązanie umowy w razie braku winy pracownika stanowi naruszenie tego przepisu.
Podstawowy obowiązek pracownika zawarty jest tylko w (Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.