Losowe artykuły
2008-06-18 21:06:29

Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie

2008-07-07 21:15:25

Jontoforeza
Do zabiegów wchodzących w skład elektroterapii, wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych zalicza się m.in. jontoforeza.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >|


Naruszenie innych obowiązków może być może też kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. Zależy to od rodzaju pracy danego pracownika , jak też od szkody jaką wywołało lub mogłoby wywołać naruszenie obowiązków przez pracownika. Zależy to tez od charakteru obowiązków wykonywanych przez pracownika , jak i rodzaju prowadzonej działalności przez pracodawcę. np. Naruszenie zasad bhp jest równoznaczne z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych . Jeżeli w danym wypadku nie zaistniała szkoda majątkowa , nie ma decydującego znaczenia , gdyż naruszenie obowiązków nie zawsze powoduje uszczerbek majątkowy. Wystarczy ,że możliwość takiej szkody istniała lub tez zostały naruszone obowiązki pracownika , które są uznane przez przepisy wewnątrzzakładowe za ważne i istotne .Np. Samowolne i bezpodstawne oddalenie się od wykonywanych obowiązków, które powinien świadczyć w ramach umowy o pracę, samowolne udanie się na urlop wypoczynkowy, samowolne odebranie dni wolnych przysługujących pracownikowi.
Popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie pracownika to kolejna przesłanka i może nastąpić niezależnie od tego, czy popełnił on przestępstwo na szkodę zakładu pracy, czy tez osoby trzeciej oraz czy szkoda ta pozostaje w związku z pracą. Istotnym elementem jest jedynie okoliczność , czy przestępstwo popełnione w czasie trwania stosunku pracy uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku. Np. popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu uniemożliwia zajmowanie stanowiska związanego z odpowiedzialnością za mienie, popełnieni przestępstwa przeciwko dokumentom uniemożliwia prowadzenie obsługi kadr. Przestępstwo powinno być oczywiste (gdy nienasuwający wątpliwości stan faktyczny pozwala na pewne stwierdzenie,iż pracownik dopuścił się czynu zagrożonego sankcją karną-niedopuszczalne , gdy brak jest pewności,czy przestępstwo zostało popełnione,oraz kto jest sprawcą) np. złapanie sprawcy na gorącym uczynku lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem Oczywistość popełnienia przestępstwa musi występować przed złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, a nie być wynikiem postępowania dowodowego przeprowadzonego w toku procesu sądowego. Pracownik uniewinniony może zostać przywrócony do pracy. Prawomocne orzeczenie sądu karnego uniewinniające pracownika wyłącza możliwość przyjęcia przez sąd pracy ,iż przestępstwo miało charakter „oczywisty”Art 52 §1 pkt.2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,) może dotyczyć zachowania pracownika w trakcie wcześniejszej umowy o pracę , o którym pracodawca dowiedział się juz w czasie realizowania kolejnej umowy zawartej bezpośrednio po ustaniu poprzedniego stosunku pracy .