Losowe artykuły
2008-06-09 20:49:17

Podział stali
Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia - w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości stali.

2008-06-01 21:49:45

Formy bankowych rozliczeń pieniężnych
Rozliczenia pieniężne przeprowadzane są przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym za pomocą również kart płatniczych .

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    >  >|

 Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy ( art 52§ 1 pkt3 zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. ) - nie dotyczy każdego pracownika, tylko takiego, którego praca wymaga określonych uprawnień do jej wykonywania. Są to formalne uprawnienia do wykonywania zawodu ( np. lekarz, pielęgniarka,położna, kierowca) . Utrata uprawnień musi być zawiniona , ale stopień winy jest bez znaczenia . Nie ma znaczenia, czy utrata nastąpiła w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych , czy nie . Ważne jest, że powinna utrata zostać stwierdzona orzeczeniem uprawnionego organu – decyzja administracyjna, np. Wyrok zakazujący prowadzenia poj. Mechanicznych. Nie sam czyn zawiniony pracownika , ale stwierdzenie jego skutków w sferze uprawnień zawodowych. Dopiero istnienie orzeczenia lub decyzji właściwego organu w przedmiocie twierdzenia utraty uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku daje zakładowi podstawę do rozwiązania umowy o prace w tym trybie. Np. zatrzymanie prawa jazdy przez kierowcy jest tylko swoistym zawieszeniem prawa wykonywania tych obowiązków. Zakład pracy powinien na ten czas powierzyć temu pracownikowi (np. kierowcy) inną prace niż określona w umowie o pracę ( art.42 § 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. )
obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji zawodowej , dotyczy pracownika , który jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową z tytułu członkostwa w tej organizacji lub objęcia ochroną pracownika niezrzeszonego . Opinia wyrażona przez zakładową org.związkowa ma charakter niewiążący , ale może być elementem materiału dowodowego w sprawie przed sądem wytoczonej z powództwa pracownika. Zasięgnięcie opinii jest wymogiem ustawowym , niedotrzymanie powoduje niezgodność z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia . Brak jest określenia formy zawiadomienia, ani formy opinii tej organizacji. Ze względów dowodowych wskazana jest forma pisemna, gdyż umożliwia to pracodawcy uzyskanie pokwitowania od organizacji co do złożenia zawiadomienia oraz jego daty. Pracodawca podejmuje decyzję , po zasięgnięciu opinii org.związkowej , którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy org.związkowa wyraża swoją opinie niezwlocznie, nie później niż w ciągu 3 dni ( art.52§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. )
obowiązek uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej – dotyczy to niektórych pracowników i oznacza szczególna ochronę przed rozwiązaniem niezwłocznym umowy z winy pracownika , zakres ten obejmuje , m.in.:
• imiennie wskazanego, uchwałą zarządu członka tego zarządu lub innego pracownika będącego członkiem danej org.związkowej , upoważnionego do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy
• społecznych inspektorów pracy
termin rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika prawo to jest ograniczone terminem , który wynosi 1 miesiąc i biegnie od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających złożenie takiego oświadczenia . Po upływie tego terminu rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z art.52 § 2 Kp nie może nastąpić (§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. ) Uchybienie terminu powoduje, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę jest jest niezgodne z prawem a pracownikowi przysługuje roszczenie o o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Uzyskanie przez pracodawcę wiadomości następuje w momencie , w którym o zachowaniu pracownika dowiaduje sie osoba lub organ zarządzający jednostką organizacyjną albo inna osoba , upoważniona do rozwiązania umowy o pracę. W przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków zachowaniem ciągłym , termin biegnie od ostatniego czynu pracownika.