Losowe artykuły
2008-06-17 20:57:12

Operacje gotówkowe banków komercyjnych
Najprostszą formą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej do kasy dziennej banku przy użyciu tzw. dowodu wpłaty.

2008-05-30 21:29:44

Komputer w sieci
Aby zrozumieć, jaką rolę odgrywają komputery w systemach sieciowych, rozważmy Internet. Internet jest ważnym zasobem, istotnym w funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i szkolnictwa.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    >  >|


ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ PRACOWNIKA
- możliwość dla pracodawcy rozwiązania stosunku pracy , w razie upływu ustalonych okresów usprawiedliwionej nieobecności (Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. ) Czas nieobecności usprawiedliwionej jest okresem ochronnym wyłączającym z mocy prawa Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. ) możliwość wypowiedzenia stosunku pracy. Upływ okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy uprawnia pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia , nie ma obowiązku rozwiązania stosunku pracy, ale możliwość, zależy to od jego uznania. Katalog przyczyn z art. 53 jest katalogiem zamkniętym. Długość okresu , którego uplyw uprawnia do rozwiązania stosunku pracy jest zróżnicowany i zależy od rodzaju przyczyn, które spowodowały nieobecność pracownika.
choroba pracownika – długość okresu którego upływ uprawnia pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy, zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Wlicza się również okresy zatrudnienia u innego pracodawcy,jeżeli zmiana pracy nastąpiła poprzez przejęcie zakładu pracy, a także w innych wypadkach , gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzednio zatrudniającego pracownika ( art. 36§ 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. ) w zw. Z art.53§ 4 kp)
* gdy pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy , to pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia , gdy niezdolność pracownika wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy okresu ciągłego, a nie 3 miesiące liczone jako suma poszczególnych , krótkotrwałych nieobecności pracownika.
• gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową , pracodawca może rozwiązać stos. pracy bez wypowiedzenia , jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące .
• okres w którym pracownik był obecny w pracy mimo zwolnienia lekarskiego i powierzone mu obowiązki faktycznie wykonywał , nie może być wliczany do okresu niezdolności do pracy ,pracownika niezdolnego wg zaświadczenia lekarskiego można nie dopuścić do pracy , jeżeli stawił się w niej w tym celu, aby przerwać okres niezdolności dający podstawę do zwolnienia niezwłocznego i przez to uniemożliwić pracodawcy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 rozwiązanie to nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku choroby zakaźnej pracownika przysługuje mu ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę przewidziana w art.53§ 1pkt1przewidziane w art.53§ 2 kp odosobnienie ze względu na chorobę zakaźną dotyczy tylko pracowników , którzy nie są chorzy, lecz zostali odosobnieni z uwagi na podejrzenie nosicielstwa tego rodzaju choroby (kwarantanna)
sprawowanie opieki nad dzieckiem- rozwiązanie umowy nie może nastąpić w razie nieobecności z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku i wynagrodzenia. Zasiłek ten wynosi 60 dni w roku kalendarzowym .Limit ten dotyczy opieki nad dziećmi zarówno zdrowymi jak i chorymi , których wiek został przez ustawodawcę ściśle określony.