Losowe artykuły
2008-06-17 20:57:12

Operacje gotówkowe banków komercyjnych
Najprostszą formą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej do kasy dziennej banku przy użyciu tzw. dowodu wpłaty.

2008-06-08 19:54:11

Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >


Usprawiedliwiona nieobecność w pracy z innych przyczyn – w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika z innych przyczyn niż niezdolność do pracy, opieki nad dzieckiem, odosobnienie pracownicze ze względu na chorobę zakaźną trwająca dłużej niż 1 miesiąc . Nieobecność jest usprawiedliwiona , jeżeli nastepuje z przyczyn uniemożliwiających pracownikowi wstawienie się do pracy,np. Odbywanie kary pobawienia wolności.
Obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej org. związkowej – pracodawca podejmując decyzję, powinien zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika org. Związkowej , którą zawiadamia o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. W razie zastrzeżeń co do przyczyny, organizacja wyraża swoja opinię niezwłocznie, nie później niż ciągu 3 dni . Po tym terminie pracodawca może rozwiązać stosunek pracy niezależnie od stanowiska organizacji związkowej.
Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika – pracodawca, w miarę możliwości powinien ponownie zatrudnić pracownika , który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy głosił swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn . Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić byłego pracownika, gdy dysponuje wolnymi miejscami pracy odpowiadającymi kwalifikacjami pracownika. Ponowne zatrudnienie na podstawie nowej umowy o prace. Oceniając możliwość zatrudnienia należy wziąć pod uwagę okoliczności dotyczące i pracownika i pracodawcy, np. orzeczenie komisji lekarskiej o nieprzydatności pracownika na stanowisku zajmowanym przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy , może oznaczać brak możliwości ponownego jego zatrudnienia. Obowiązek ponownego zatrudnienia nie powstaje w razie stawienia się w zakładzie i zgłoszenia gotowości do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego, bo niezdolność do pracy, jako przyczyna rozwiązania umowy nadal trwa. W razie niewykonania obowiązku ponownego zatrudnienia byłemu pracownikowi przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy oraz o odszkodowanie za okres ozostawania bez pracy od chwili zgłoszenia sie do zakładu po ustaniu przyczyny rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 53 § 1 i 2 kp

ROSZCZENIE PRACOWNIKA W RAZIE NIEZGODNEGO Z PRAWEM ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA
roszczenie o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie – pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie . Orzeka o tym sąd pracy ( Art. 56. § 1. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. ) Wybór jednego z tych alternatywnych roszczeń przysługuje pracownikowi. Sąd może nie uwzględnic roszczenia o przywrócenie do pracy, jeżeli uwzględnienie takiego roszczenia jest niemożliwe lub niecelowe (art.56 § 2. Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art.45§ 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. ) Nie stosuje się do Art. 39.