Losowe artykuły
2008-06-04 21:48:22

Zliczanie materiału statystycznego
Po dokonaniu grupowania statystycznego następuje zliczanie materiału, czyli ustalenie liczebności poszczególnych grup.

2008-06-03 21:28:14

Usługi bankowości internetowej
Na początku tego podrozdziału należy zaznaczyć istotną rolę internetowych portali finansowych w bankowości internetowej.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia (Art. 60. Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia. )

ROZWIĄZANIE STPOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA
pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia , jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy , odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe. ( Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. )
Pracownik może rozwiązać umowę także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia , a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni ( art55 § § 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. ) . Formuła „ciężkiego naruszenia podst. obowiązków pracownika” ma charakter klauzuli generalnej , konkretyzowanej przez praktykę oraz orzecznictwo. np. nie stanowi naruszenia brak pisemnego powiadomienia pracownika o podmiotowej zmianie pracodawcy. Niezapłacenie wynagrodzenia za prace stanowi ciężkie naruszenie , dotyczy to zarówno sytuacji zawinionego niewypłacania wynagrodzenia za prace, jak i niewypłacanie bez winy pracodawcy, np. Opóźnienie kontrahentów. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy , których niezachowanie może uzasadniać natychmiastowe rozwiązanie umowy , należą obowiązki z zakresu bhp. Podstawowym obowiązkiem jest zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem ( art.22 §1Kp) – bezprawne uchylanie się pracodawcy od od faktycznego zatrudnienia pracownika, gdy nie zachodzą uzasadnione powody niedopuszczenia go do pracy , może być uznane w konkretnym przypadku za ciężkie naruszenie. Tak też można kwalifikować naruszenie obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego.
Forma oświadczenia pracownika – powinno nastąpić na pismie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy ( art.55 § 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. ) Rozwiązanie stosunku pracy jest skuteczne bez względu czy wskazane przez pracownika przyczyny faktycznie wystąpiły. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki , jakie przepisy prawa łącza z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem ( art. 55§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem )
Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia . - (Art. 611. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy ) - w razie nieuzasadnionego rozwiązania pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie . Dotyczy tylko nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika , czyli złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy mimo iz pracodawca nie dopuścił sie cieżkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. Kodeks pracy nie przewiduje ujemnych skutków za naruszenie przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy , dotyczyc to może braku formy pisemnej czy podania przyczyny bądź przekroczenia terminu , w którym pracownik może rozwiązac stosunek pracy bez wypowiedzenia . Regulacja skutków rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika ma charakter wyczerpujący . Pracodawca nie może dochodzić od pracownika innych roszczeń na podst. Przepisów KC, powołując się na art. 300Kp. Uprawnienia pracodawcy są ograniczone tylko do roszczenia o odszkodowanie. Pracodawca nie może dochodzić od pracownika kontynuowania zatrudnienia. Pozostawałoby to sprzeczne z zasadą wolności pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia , a w wypadku rozwiązania stosunku pracy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Nieważne jest ustanowienie odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika z tytułu nawiązania przez niego stosunku pracy na podstawie weksla gwarancyjnego.