Losowe artykuły
2008-06-03 21:49:10

Efekty magnetyczne
Odkrywcą faktu, że płynący w obwodzie prąd może wywoływać efekty magnetyczne był Oersted. Miało to miejsce w 1820 roku.

2008-06-19 21:00:35

Edytor tekstu
Edytory tekstów są najczęściej używanym rodzajem programów. Nowoczesny edytor to nie tylko możliwość napisania każdego tekstu, ale jest to również możliwość tworzenia złożonych rysunków w programie

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >

 OCHRONA SZCZEGÓLNA W ZAKRESIE WYPOWIADANIA WARUNKÓW PRACY I PŁACY
jest on węższy niż przy wypowiadaniu definitywnym , wyjątkowo przepisy zezwalają na wypowiedzenie warunków pracy lub płacy osobom pozostającym pod szczególna ochroną przed wypowiedzeniem warunków umowy o pracę. - (Art. 43. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39{Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.}, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: 1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, 2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. ) dopuszcza wypowiedzenie warunków osobom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne , ze względu na : 1] wprowadzenie nowych zasad dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której należy pracownik, 2] stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo wskutek niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

ROSZCZENIA PRACOWNIKA W RAZIE WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

możliwość odwołania się pracownika od dokonanego wypowiedzenia także wówczas, gdy pracownik przyjął milcząco lub wprost nowe warunki pracy. Przyjęcie przez pracownika innego zaproponowanego mu przez pracodawcę stanowiska nie pozbawia go prawa dalszego podtrzymywania roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy, dochodzonych we właściwym trybie w postępowaniu wcześniej wszczętym . Wg art. 42§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. ) zaskarżenie przez pracownika oświadczenia woli zakładu pracy nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy. Zaskarżenie takie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy wniesienie odwołania od od wypowiedzenia warunków pracy i płacy nie zastępuje odmowy przyjęcia proponowanych warunków umowy o prace , chyba ,że z okoliczności konkretnej sprawy wynika,że pracownik , odwołując się, jednocześnie wyraźnie odmawia przyjęcia zaproponowanych warunków. Odwołanie od wypowiedzenia oraz odmowa przyjęcia nowych warunków są dwiema odrębnymi instytucjami prawnymi , powołanymi do realizacji odrębnych celów. Odwołując się od wypowiedzenia , pracownik zmierza do utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy . W tym przedmiocie może złożyć stosowny pozew w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego . Jeżeli pracownik złożył pozew , a sąd pracy podzielił jego stanowisko , nie nastąpi zmiana stosunku pracy , jaką zaproponował pracodawca. Przedmiotem postępowania sądowego na skutek odwołania wniesionego przez pracownika będzie wyłącznie ocena zasadności i zgodności z prawem dokonanego wypowiedzenia warunków pracy i płacy . Przyjęcie przez pracownika nowych , w miejsce wypowiedzianych warunków pracy i płacy powoduje , że stosunek pracy trwa nadal. Brak oświadczenia ze strony pracownika (milczenie pracownika) prowadzi do wniosku,że przyjął on nowe warunki pracy lub płacy. Oświadczenia pracownika odmawiającego przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy nie można domniemywać.
Roszczenia przewidziane w razie nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia warunków umowy o pracę nie przysługują pracownikowi, któremu pracodawca powierzył inna prace na podst. Art.42§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika )