Losowe artykuły
2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

2008-06-08 20:23:59

Odszkodowanie
Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, które wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


UCHYLENIE SIE OD SKUTKÓW POROZUMIENIA
W przypadku rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron PRACOWNIKOWI NIE PRZYSŁUGUJĄ ŻADNE ŚRODKI ODWOŁAWCZE . Może się jedynie uchylić od złożonego oświadczenia woli poprzez powołanie się na jego wadę.

Wypowiedzenie stosunku pracy
jednostronne oświadczenie woli złożone przez jedną ze stron drugiej , powodujące rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia . Należy je uznać za złożone z chwilą , gdy doszło do drugiej strony w taki sposób ,że mogła się z nim zapoznać ( art.61K.C. W związku z art. 300 K.p) . Wypowiedzenie na pismie , jest dokonane z chwilą doręczenia pisma adresatowi w sposób bezpośredni (do rąk pracownika) lub pośredni ( przesłanie pocztą, doręczenie pisma domownikowi pracownika). Odmowa przyjęcia nie ma znaczenia prawnego dla jego skutku. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem skutecznym bez względu na zgodę drugiej strony.


FORMA WYPOWIEDZENIA

Oświadczenie woli każdej ze stron powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy (przy stosunku pracy zawartym na czas nieokreślony) powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie.
Forma ta, nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności ani też formą zastrzeżoną dla celów dowodowych w rozumieniu art. 74K.C.
W razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Naruszenie przez pracodawcę formy pisemnej powoduje niezgodność z prawem oświadczenia o wypowiedzeniu .
Niezachowanie przez pracownika formy pisemnej nie jest zagrożone w Kp jakąkolwiek sankcją.

OKRES WYPOWIEDZENIA
czas , po upływie którego następuje rozwiązanie stosunku pracy z mocy oświadczenia wypowiadającego . Długość zależy od rodzaju umowy o pracę , a przy umowie na czas nieokreślony od okresu zatrudnienia u DANEGO pracodawcy , przy czym uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego)pracodawcy.
okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próby wynosi:
• 3 dni robocze , jeżeli okres próby nie przekracza 2 tygodni;
• 1 tydzień jeżeli okres próby jest dłuższy niż 2 tygodnie
• 2 tygodnie, jeżeli okres próby wynosi 3 miesiące (Art. 34.