Losowe artykuły
2008-06-22 22:17:24

Wygasnięcie stosunku pracy
Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta

2008-06-08 20:05:51

Unieszkodliwianie odpadów
Wszystkie odpady uznane są za uciążliwe dla środowiska naturalnego, prowadząc do zanieczyszczania wód powierzchniowych, gleby, skażenia powietrza, obniżania walorów estetycznych i krajobrazowych.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uzna,że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione , może w ciągu pięciu dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia (art.38 § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. ) Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji , także , gdy brak jest jej stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia (art. 38 § 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia). Przepis nie przewiduje terminu , do którego aktualne pozostaje przeprowadzona konsultacja zamiaru wypowiedzenia ,ale upływ czasu lub zmiana okoliczności faktycznych w chwili dokonywania wypowiedzenia , skutkiem czego jest ustanie wcześniej przekonsultowanej przyczyny , powodują obowiązek przeprowadzenia ponownej konsultacji. Nie sam upływ czasu , ale wpływ czasu na aktualność konsultowanej przyczyny wypowiedzenia ma znaczenie.
Naruszenie art.38 Kp stanowi naruszenie przepisów prawa uzasadniających odwołanie sie do sądu pracy w trybie Art. 45. § 1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
§ 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.)
zakładowa organizacja związkowa powinna wyrazić swoją opinie o sprzeciwie lub braku sprzeciwu przez organ kolegialny . Oświadczenie pochodzące od przewodniczącego organu związku nie uzasadnia wcześniejszego wypowiedzenia umowy niż po upływie 5- dniowego terminu.