Losowe artykuły
2008-07-07 21:01:45

Witaminy w dietetyce
Witaminy to związki organiczne o bardzo zróżnicowanej budowie. Mimo, iż nie są źródłem energii, ani materiałem budulcowym w organizmie człowieka, regulują zachodzące procesy

2008-06-15 20:37:33

Polityka kredytowa
Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCE WYPOWIEDZENIE
Brak w Kp katalogu przyczyn, brak też określenia przypadków, które są nieuzasadnione
przyczyna powinna być rzeczywista, konkretna, a pracownik powinien o niej wiedzieć . Brak podania przyczyny, podanie jej w sposób niezrozumiały lub mało konkretny stanowi naruszenie prawa. Przyczyna będzie uznana za konkretną,wtedy,gdy pisemne uzasadnienie ma charakter ogólny, ale pracownik został zapoznany z przyczyna wypowiedzenia w inny sposób. Zarzut niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia. Podstawy uzasadniające powinny być sformułowane w sposób konkretny , z odniesieniem do zdarzeń sprawdzalnych i faktycznych. Nie może zastąpić przyczyny , ocena pracodawcy,że przyczyna była znana pracownikowi, mimo,że nie została wskazana.
Przyczyny mogą występować po stronie pracodawcy, jak tez pracownika. Zachowanie pracownika może być zawinione, jak też nie nosić cech zawinienia. Przyczyny dot. Pracownika, np. Całkowita, lub częściowa nieprzydatność do pracy wmówionego rodzaju, zawinione naruszenie obowiązków, naganne zachowanie, przeciwwskazania lekarskie, odmowa wykonania polecenia, prowadzenie działalności konkurencyjnej.
• Ocena zasadności przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy powinna być powiązana z jego istota i celem . Sprzeczne z celem jest wtedy,gdy pracownik nie może wykonywać przyjętych na siebie obowiązków. Częste i długotrwałe niobecności pracownika spowodowane choroba z reguły nie pozwalają pracodawcy na osiągnięcie celu zamierzonego umowie o pracę.
• Przyczyną jest też naruszenie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym przepisów ( zasad) bhp, zwłaszcza w sposób prowadzący do zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. Ocena zasadności wypowiedzenia z powodu odmowy wykonania polecenia powinna uwzględniać słuszność tej odmowy . Jeżeli pracownik powołuje się na naruszenie przez pracodawcę przepisów dotyczących bhp , przeprowadzenie oceny tego polecenia może wymagać wiadomości specjalnych.
• Bezkrytyczne wykonywanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Ocenie należy poddać kwestie bezprawności poleceń.
• Odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o prace może stanowić uzasadnioną przyczynę jej wypowiedzenia, bo zakres czynności ustalony jest poleceniem pracodawcy, należy więc traktowac , jako odmowę wykonania polecenia.
• Odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji
• uzasadnionym jest też likwidacja stanowiska pracy i braku środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudniani np. w ramach reorganizacji określonej komórki lub jednostki organizacyjnej .