Losowe artykuły
2013-03-18 13:17:08

Zastosowania oświetlenie diodowego LED
Czy warto montować oświetlenie led w prywatnych domach?

2008-06-10 20:53:59

Tworzywa sztuczne
Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|


SZCZEGÓLNA OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM
Zakaz wypowiedzenia stosunku pracy polega na tym,że we wskazanych okresach lub wskazanym pracownikom nie można złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy. Niekiedy oznacza również , iż w okresie ochronnym nie tylko nie można dokonać wypowiedzenia, ale stosunek pracy nie może ustać , nawet na podstawie wypowiedzenia złożonego przed rozpoczęciem tego okresu. .
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, innej , usprawiedliwionej nieobecności (czyli : urlop wypoczynkowy, u. wychowawczy,nieobecność z powodu choroby, opieki nad dzieckiem, jeżeli nie upłynął jeszcze ustawowo oznaczony okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia (Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. )
Gdy pracownik , któremu wręczone zostało wypowiedzenie,wykaże następnie,iż w dniu otrzymania wypowiedzenia był niezdolny z powodu choroby. Różna interpretacja SN, wyrok z 91r. - bezskuteczne jest wypowiedzenie umowy o pracę dokonane pracownikowi, który wykonywał pracę , a następnie bez zwłoki wykazał , że w chwili wypowiedzenia był niezdolny do pracy , inaczej w wyroku SN z 86r.- przesłanki ochronne muszą istnieć w dacie złożenia prze zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Okoliczność,że pracownik zachorował w okresie już dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę nie stanowi zdarzenia powodującego objecie go ochroną.

ROSZCZENIE PRACOWNIKA W RAZIE NIUZASADNIONEGO LUB
NIEZGODNEGO Z PRAWEM WYPOWIEDZENIA STOSUNKU PRACY
PRZEZ PRACODAWCĘ

Pracownik może wnieśc odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy (Art. 44. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym. ) , jest to prawo wytoczenia powództwa o roszczenie przewidziane w Art. 45. § 1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. )
W razie wypowiedzenia stosunku pracy na czas nieokreślony , pracownikowi przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne , a jeżeli umowa uległa juz rozwiązaniu – roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie