Losowe artykuły
2008-05-29 21:46:07

Belgia
Belgia jest państwem federacyjnym Europie zachodniej w południowych Niderlandach. Graniczy od zachodu z Francją, od południa z Luksemburgiem, od wschodu z Niemcami i od północy z Holandią

2008-06-09 20:22:23

Osobowość człowieka
Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|


Orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia jest wydawane przed upływem okresu wypowiedzenia. Prawomocne orzeczenie o uznaniu za bezskuteczne powoduje ,że oświadczenie o wypowiedzeniu nie może wywołać skutku w postaci rozwiązania stosunku pracy. Bezprawne wypowiedzenie nie jest czynnością bezskuteczną z mocy samego prawa, lecz staje się bezskuteczne dopiero z mocy orzeczenia , które ma charakter konstytutywny.
Orzeczenie o przywróceniu pracownika do pracy jest wydawane przez sąd po upływie okresu wypowiedzenia, ma ono charakter konstytutywny , znosi skutek wypowiedzenia w postaci rozwiązania stosunku pracy i reaktywuje stosunek pracy wcześniej istniejący między stronami.
Restytucja stosunku pracy na podst. orzeczenia o przywróceniu nie następuje juz z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia , lecz dopiero po spełnieniu dodatkowej przesłanki,która jest zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy,nawet po tym terminie , jeżeli jego przekroczenie nastąpiło z przyczyn od pracownika niezależnych . Termin biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli ta przesłana się spełni, stosunek pracy ulega restytucji.( Art. 48. § 1. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. ) Gotowość to każde zachowanie się pracownika ,objawiające w sposób dostateczny jego zamiar kontynuowania reaktywowanego stosunku pracy- szczególnie przez faktyczne podjęcie i wykonywanie pracy na stanowisku, na które został wyrokiem sądu przywrócony.
Przywrócenie na poprzednich warunkach, to obowiązek pracodawcy zatrudnienia na takim samym ( a nie tym samym) stanowisku, jakie zajmował poprzednio, zapewnić mu możliwości wykonywania takiej samej ( a nie tej samej) pracy za wynagrodzeniem zgodnie z obowiązującym u tego pracodawcy regulaminem lub taryfikatorem.
Orzeczenie o przywróceniu pracownika nie działa ex tunc, nie unieważnia bezprawnego orzeczenia pracodawcy z mocą wsteczną od momentu , w jakim oświadczenie zostało złożone , lecz restytuuje stosunek pracy ex nunc, tj. Od dnia , w którym ziścił się ustawowy warunek w postaci zgłoszenia przez pracownika gotowości do pracy w związku z prawomocnym orzeczeniem .