Losowe artykuły
2013-09-03 20:52:36

Odzyskiwanie danych i pogotowie komputerowe w Krakowie
Usługi informatyczne w Krakowie - pogotowie komputerowe odzyskiwanie danych i obsługa firm

2008-06-03 21:13:58

Klasyfikacja kredytów
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów: przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, formy kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu

Rozwiązanie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców


|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|


Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika ,jeżeli uzna,że byłoby uwzględnienie takiego żądania niemożliwe lub niecelowe(§ 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu) np. ze względu na poważny konflikt między pracownikiem a przełożonym , a także konflikt zawiniony przez pracownika . Nie jest tu jednak przesłanką zatrudnienie nowego pracownika, czy długotrwałość postępowania sądowego .
Ocena niemożliwości lub niecelowości powinna uwzględniać także okoliczności , które wystąpiły po dokonaniu wypowiedzenia . Ocena powinna być dokumentowana według stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy ( art.316 kpc).
Jeżeli pracownik nie chce wystąpić z roszczeniem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach , może wystąpić o odszkodowanie , nie jest to prawo uwarunkowane poniesieniem przez pracownika szkody. Przysługuje ono wyłącznie w razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony, umowy na czas wykonania określonej pracy, umowy na okres próbny. Wysokość odszkodowania jest równa wynagrodzeniu za czas do upływu którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za 3 miesiące .
 
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
jest to oświadczenie woli złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie , powodujące natychmiastowe ustanie tego stosunku prawnego . (nazywany tez niezwłoczny, natychmiastowy) , oznacza, że ustanie stosunku pracy następuje z chwilą , gdy oświadczenie woli doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.
Rozwiązanie przez pracodawcę bez wypowiedzenia jest czynnością prawna i realizuje sie wyłącznie w sposób przewidziany w art.30 § 1 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) przez oświadczenie woli reprezentanta pracodawcy. Oświadczenie takie nie może być zawarte przez stwierdzenie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia zawarte w doręczonym świadectwie pracy lub przez doręczenie „obiegówki”względnie przez odsunięcie od pracy ( niedopuszczenie do pracy)