Losowe artykuły
2008-07-10 21:03:28

Pranie brudnych pieniędzy
Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.

2008-06-03 21:13:58

Klasyfikacja kredytów
W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów: przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, formy kredytu, sposobu zabezpieczenia kredytu

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|

Wygasnięcie stosunku pracy
to jest ustanie stosunku prawnego z mocy zdarzenia określonego w Kp oraz przepisach szczególnych szczególnych , innego niż czynność prawna . Następuje z chwilą wystąpienia zdarzenia z którym prawo wiąże taki skutek prawny . Nie składa się oświadczenia woli Żadna ze stron nie może uchylić skutku w postaci wygaśnięcia stosunku pracy . Strony nie mogą też wyłączyć jego wygaśnięcia w drodze umowy. We wszystkich wypadkach wymienionych w ustawie stosunek pracy wygasa ex nunc , na przyszłość , tj od momentu , w którym dane zdarzenie nastąpiło.
Zdarzenia powodujące wygaśnięcie określone są w Kp, oraz przepisach szczególnych wyczerpująco . Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta, a umowa o prace na czas wykonania określonej pracy, z dniem ukończenia tej pracy. W takich przypadkach , zgodnie z art. 30 §1 pkt.4 i 5 Kp, Nasteruje ROZWIAZANIE umowy o pracę, a nie jej wygaśnięcie. Umowa o prace ustaje tu z woli stron, które z góry określiły, zdarzenie rozwiązujące umowę. Zdarzeniem tym nie jest czynność prawna, lecz upływ czasu , lub ukończenie pracy.
Wygaśnięcie stosunku pracy następuje z chwilą , gdy zaistniało zdarzenie będące wg Kp oraz przepisów szczególnych taką właśnie przyczyną ustania stosunku pracy. Żadna ze stronnie może uchylić tego skutku . Zdarzenia powodujące wygaśnięcia stosunku pracy wywołują same przez się taki skutek. Wystąpienie zdarzenia , z którym ustawa łączy ustanie stosunku pracy, powoduje taki skutek niezależnie od woli stron.

 ŚMIERC PRACOWNIKA

stosunek pracy wygasa dniem śmierci pracownika (Art. 631. § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. ). Ze względu na to,że świadczenie pracy w stosunku pracy ma charakter ściśle osobisty, śmierć pracownika , powoduje niemożliwość jego wykonania. Skutkiem jest więc wygaśnięcie stosunku pracy.
Śmierć pracownika nie powoduje wygaśnięcia praw majątkowych wynikających ze stosunku pracy. Chodzi tu o prawa majątkowe nabyte przez pracownika, których pracodawca nie zaspokoił do dnia ustania stosunku pracy , np.prawo do wynagrodzenia , dodatku za wysługę lat, premii, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy) Wg art. 63§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. ) prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach , na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej wg przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma konieczności prowadzenia postępowania spadkowego . W razie braku takich osób wchodzą do spadku.