Losowe artykuły
2008-06-30 22:08:38

Prawa rzeczowe
Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy.

2008-07-08 21:18:10

Laser w kosmetyce
Od niedawna pojawiły się nowe możliwości, polegające na wykonywaniu zabiegów kosmetycznych za pomocą laserów.

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


 ŚMIER PRACODAWCY – OSOBY FIZYCZNEJ
Stosunki pracy wygasają z dniem śmierci pracodawcy ( art. Art. 632. § 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3. ) , chyba,że prowadził on zakład , który przejmuje nowy pracodawca na zasadach określonych w art. Art. 231. § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. ). wygaśnięcie stosunków pracy uwarunkowane jest nie tylko śmiercią pracodawcy/osoby fizycznej , ale także brakiem przejścia zakładu na nowego pracodawcę. Chroni byt stosunku pracy w każdej sytuacji przejęcia zakładu pracy zmarłego pracodawcy przez nowego pracodawcę. Nowym pracodawcą staje się każda osoba, która przejęła zakład pracy na zasadach określonych w art. 23 1 kp. Z mocy prawa staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
Wygaśnięcie stosunku pracy w następstwie śmierci pracodawcy dotyczy jedynie osoby fizycznej . Może ona zatrudniać pracowników w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jak też gospodarstwie domowym , posług osobistych(osobista pielęgniarka). Gdy pracodawcami są wspólnie oboje małżonkowie, Śmierć jednego z nich nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy i stosunek ten nadal istnieje między pracownikiem a pozostającym przy życiu małżonkiem .
Pracownikowi, którego stosunek pracy wygasł z powodu śmierci pracodawcy , przysługuje odszkodowanie . Przepis § 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.) ustala jego wysokość , ale nie określa podmiotu zobowiązanego do zapłaty. Zobowiązanymi do zapłaty będą spadkobiercy, chyba,że spadek odrzucą, wówczas spadek dziedziczy Skarb Państwa.

 TRZYMIESIĘCZNA NIEOBECNOŚC PRACOWNIKA W PRACY Z POWODU TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA
Wygasa wówczas stosunek pracy, chyba,że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia stosunek pracy z winy pracownika ( Art. 66. § 1. Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. ) Nie ma znaczenia podstawa zastosowania tymczasowego aresztowania.
Po wygaśnięciu , pracodawca jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika ,jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub zapadł wyrok uniewinniający , a pracownik zgłosił swój powrót do pracy, w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia (art.66 § 2. Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio. ), nie przysługuje jednak , gdy post.kane zostało umorzone z powodu przedawnienia albo amnestii, także w razie warunkowego umorzenia postępowania ( art.66 § 3. Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania. ) . Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni nie zgłosił gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba,że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika . Jest to przyznanie pracownikowi, który przed ponownym zatrudnieniem podjął pracę u innego pracodawcy , prawo do rozwiązania umowy o pracę z tym pracodawcą ,bez wypowiedzenia za trzydniowym uprzedzeniem , w ciągu 7 dni od nawiązania nowego stosunku pracy.
Obowiązek pracodawcy nie jest uzależniony od możliwości zakładu pracy, a zakład pracy jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika na dotychczasowym , równorzędnym lub innym zgodnym z jego kwalifikacjami stanowisku odpowiadającym w zasadzie poprzednim warunkom wynagrodzenia.