Losowe artykuły
2008-06-10 20:39:34

Postacie handlowe tworzyw sztucznych
Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów).

2008-06-09 20:22:23

Osobowość człowieka
Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się.

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


 ROSZCZENIA PRACOWNIKA W RAZIE NARUSZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ PRZEPISÓW O WYGAŚNIĘCIU TOSUNKU PRACY
wygaśnięcie jest następstwem zdarzeń określonych w ustawie, niezależnie od woli stron. Naruszenie przepisów o wygaśnięciu może polegać na nieprawidłowym ustaleniu ,że wystąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie.
W razie naruszenia przez pracodawcę w/w przepisów pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy . W zakresie roszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art.56-58 Kp, , czyli pracownik może wystąpić z roszczeniem przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie . Przyznanie pracownikowi roszczenia o przywrócenie do pracy wyklucza roszczenie o dopuszczenie do pracy
W razie ustalenia pracodawcy co do wystąpienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie stosunku pracy, stosunek ten wygasa. Dopiero w następstwie orzeczenia sądu o przywróceniu pracownika do pracy i zgłoszenia przez niego gotowości niezwłocznego podjęcia pracy następuje restytucja stosunku pracy.
KAZUSY Z PRAWA PRACY – USTANIE STOSUNKU PRACY
5.[rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron]
W pozwie z dnia 1.03.2003 r, Ewa Kolanko doma­gała się przywrócenia do pracy w Sądzie Rejonowym w Kożuchowie na dotychczasowym stanowisku ka­sjerki tego sądu. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że . wprawdzie wyraziła zgodę na przedstawioną jej przez prezesa tego sądu propozycję rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron, jednak następ­nego dnia wycofała swoją zgodę, zanim jeszcze otrzy­mała pismo z sądu o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze porozumienia stron.
Rozpoznając sprawę, sąd pracy ustalił, że powód­ka wycofała z kasy sądu kwotę 1000 zł, przeznacza­jąc ją na spłatę zadłużenia swojego syna, którą jednak według jej oświadczenia - zamierzała w najbliż­szym czasie wpłacić z powrotem do kasy. Gdy spra­wa wyszła na jaw, prezes sądu w dniu 09.02,2003 r. wezwał powódkę na rozmowę po godzinach pracy i w obecności przewodniczącej wydziału zapropono­wał jej napisanie podania o rozwiązanie umowy o pra­cę w drodze porozumienia stron. Powódka napisała podanie, na którym prezes sądu uczynił adnotację : „Akceptuję" i podpisał się. Po wyjściu z gabinetu pre­zesa powódka zażyła środki uspokajające, opowie­działa też spotkanym znajomym adwokatom o całym zdarzeniu. Następnego dnia rano udała ,się do gabinetu prezesa sądu z pismem, w którym oświadczyła, że , cofa swoje oświadczenie, które złożyła poprzedniego dnia pochopnie i w warunkach zdenerwowania. Sekretarka prezesa sądu odnotowała złożenie pisma powódki w dniu 10.02.2003 r. Po pięciu dniach po­wódka otrzymała pismo prezesa sądu datowane 12.02.2003r. o treści :” Niniejszym stwierdzam , ze umowa o pracę została z Panią rozwiązana w drodze porozumienia stron w dniu 9.02.2003r”
▪ Oceń , czy doszło do rozwiązania stosunku pracy z powódką
▪ Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu pracy?
6.[forma rozwiązania umowy o pracę]
Jan Nowak, właściciel zakładu rzemieślniczego "Technopress" wpadł w złość na wiadomość, że jego pracownik Andrzej Zawada spowodował awarię urzą­dzenia tłoczącego parę, co groziło przerwą w produk­cji elementów tłoczonych, mogącą potrwać nawet kil­ka dni. Właściciel warsztatu wezwał A. Zawadę do biura i oświadczył mu, żeby opuścił warsztat, ponie­waż zostaje natychmiast zwolniony z pracy. Po tej rozmowie J. Nowak wyjechał do kontrahenta do Wrocławia. Wieczorem, podczas kolacji biznesowej otrzymał telefon od swojego radcy prawnego, że do­konane zwolnienie z pracy może zostać zakwestiono­wane z powodu jego ustnego charakteru.
Następnego dnia J. Nowak nadał w biurze kontra­henta faks o treści:
"Pan Andrzej Zawada. Rozwiązuję z Panem umo­wę o pracę bez wypowiedzenia z powodu doprowa­dzenia przez Pana do awarii urządzenia tłoczącego. Jan Nowak". Po tym tekście następował podpis: ,,J. Now."
Na ustne polecenie właściciela warsztatu sekretar­ka doręczyła faks A. Zawadzie, który poinformował ją o tym, iż rano był u lekarza i dysponuje zwolnie­niem lekarskim na okres 3 tygodni z powodu niezdol­ności do pracy. Zwolnienie lekarskie A. Zawada prze­słał pocztą właścicielowi warsztatu. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego A. Za­wada zgłosił się do pracy, jednak nie został do niej do­puszczony. W tej sytuacji A. Zawada wystąpił do Są­du Rejonowego – Sądu Pracy w Oławie o dopuszczenie go do pracy i o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
▪ Oceń czy , a jeśli tak, to w jakiej dacie doszło do rozwiązania stosunku pracy
▪ Oceń zasadność powództwa