Losowe artykuły
2008-07-08 21:18:10

Laser w kosmetyce
Od niedawna pojawiły się nowe możliwości, polegające na wykonywaniu zabiegów kosmetycznych za pomocą laserów.

2008-06-22 22:00:25

Rozwiązanie stosunku pracy
Szczególnym przypadkiem rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest przejście pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


 ROSZCZENIA PRACOWNIKA W RAZIE NARUSZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ PRZEPISÓW O WYGAŚNIĘCIU TOSUNKU PRACY
wygaśnięcie jest następstwem zdarzeń określonych w ustawie, niezależnie od woli stron. Naruszenie przepisów o wygaśnięciu może polegać na nieprawidłowym ustaleniu ,że wystąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie.
W razie naruszenia przez pracodawcę w/w przepisów pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy . W zakresie roszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art.56-58 Kp, , czyli pracownik może wystąpić z roszczeniem przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie . Przyznanie pracownikowi roszczenia o przywrócenie do pracy wyklucza roszczenie o dopuszczenie do pracy
W razie ustalenia pracodawcy co do wystąpienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie stosunku pracy, stosunek ten wygasa. Dopiero w następstwie orzeczenia sądu o przywróceniu pracownika do pracy i zgłoszenia przez niego gotowości niezwłocznego podjęcia pracy następuje restytucja stosunku pracy.
KAZUSY Z PRAWA PRACY – USTANIE STOSUNKU PRACY
5.[rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron]
W pozwie z dnia 1.03.2003 r, Ewa Kolanko doma­gała się przywrócenia do pracy w Sądzie Rejonowym w Kożuchowie na dotychczasowym stanowisku ka­sjerki tego sądu. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że . wprawdzie wyraziła zgodę na przedstawioną jej przez prezesa tego sądu propozycję rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron, jednak następ­nego dnia wycofała swoją zgodę, zanim jeszcze otrzy­mała pismo z sądu o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze porozumienia stron.
Rozpoznając sprawę, sąd pracy ustalił, że powód­ka wycofała z kasy sądu kwotę 1000 zł, przeznacza­jąc ją na spłatę zadłużenia swojego syna, którą jednak według jej oświadczenia - zamierzała w najbliż­szym czasie wpłacić z powrotem do kasy. Gdy spra­wa wyszła na jaw, prezes sądu w dniu 09.02,2003 r. wezwał powódkę na rozmowę po godzinach pracy i w obecności przewodniczącej wydziału zapropono­wał jej napisanie podania o rozwiązanie umowy o pra­cę w drodze porozumienia stron. Powódka napisała podanie, na którym prezes sądu uczynił adnotację : „Akceptuję" i podpisał się. Po wyjściu z gabinetu pre­zesa powódka zażyła środki uspokajające, opowie­działa też spotkanym znajomym adwokatom o całym zdarzeniu. Następnego dnia rano udała ,się do gabinetu prezesa sądu z pismem, w którym oświadczyła, że , cofa swoje oświadczenie, które złożyła poprzedniego dnia pochopnie i w warunkach zdenerwowania. Sekretarka prezesa sądu odnotowała złożenie pisma powódki w dniu 10.02.2003 r. Po pięciu dniach po­wódka otrzymała pismo prezesa sądu datowane 12.02.2003r. o treści :” Niniejszym stwierdzam , ze umowa o pracę została z Panią rozwiązana w drodze porozumienia stron w dniu 9.02.2003r”
▪ Oceń , czy doszło do rozwiązania stosunku pracy z powódką
▪ Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu pracy?
6.[forma rozwiązania umowy o pracę]
Jan Nowak, właściciel zakładu rzemieślniczego "Technopress" wpadł w złość na wiadomość, że jego pracownik Andrzej Zawada spowodował awarię urzą­dzenia tłoczącego parę, co groziło przerwą w produk­cji elementów tłoczonych, mogącą potrwać nawet kil­ka dni. Właściciel warsztatu wezwał A. Zawadę do biura i oświadczył mu, żeby opuścił warsztat, ponie­waż zostaje natychmiast zwolniony z pracy. Po tej rozmowie J. Nowak wyjechał do kontrahenta do Wrocławia. Wieczorem, podczas kolacji biznesowej otrzymał telefon od swojego radcy prawnego, że do­konane zwolnienie z pracy może zostać zakwestiono­wane z powodu jego ustnego charakteru.
Następnego dnia J. Nowak nadał w biurze kontra­henta faks o treści:
"Pan Andrzej Zawada. Rozwiązuję z Panem umo­wę o pracę bez wypowiedzenia z powodu doprowa­dzenia przez Pana do awarii urządzenia tłoczącego. Jan Nowak". Po tym tekście następował podpis: ,,J. Now."
Na ustne polecenie właściciela warsztatu sekretar­ka doręczyła faks A. Zawadzie, który poinformował ją o tym, iż rano był u lekarza i dysponuje zwolnie­niem lekarskim na okres 3 tygodni z powodu niezdol­ności do pracy. Zwolnienie lekarskie A. Zawada prze­słał pocztą właścicielowi warsztatu. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego A. Za­wada zgłosił się do pracy, jednak nie został do niej do­puszczony. W tej sytuacji A. Zawada wystąpił do Są­du Rejonowego – Sądu Pracy w Oławie o dopuszczenie go do pracy i o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
▪ Oceń czy , a jeśli tak, to w jakiej dacie doszło do rozwiązania stosunku pracy
▪ Oceń zasadność powództwa