Losowe artykuły
2008-06-03 21:22:31

Bankomaty
Bankomaty to pewnego rodzaju komputery, z tą różnicą, że żadna osoba nie ma ich w domu. Natomiast komputer stał się urządzeniem, które prawie każdy już posiada.

2008-06-01 21:49:45

Formy bankowych rozliczeń pieniężnych
Rozliczenia pieniężne przeprowadzane są przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym za pomocą również kart płatniczych .

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|[szczególna ochrona przed wypowiedzeniem] [rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika]
Monika Łukowska pracowała na stanowisku refe­renta ds. sprzedaży w Hurtowni ZŁOMEX spółce Z.0.0., zatrudniającej 25 pracowników. W dniu 31.03.2004 r. pracodawca wypowiedział tej pracow­nicy umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podając jako przyczynę likwi­dację stanowiska pracy. W dniu 18.06.2004 r. M. Łu­kowska powzięła wiadomość, że jest w drugim miesiącu ciąży, co zostało stwierdzone przez stosowne świadectwo lekarskie. W dniu 20.06.2004 r. przedło­żyła pracodawcy to zaświadczenie, składając jedno­cześnie wniosek o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
W dniu 22.06.2004 r pracodawca poinformował M. Łukowską, że nie zmieni swojej decyzji. Nie dys­ponuje bowiem stanowiskiem pracy, na którym mógł­by zatrudnić pracownicę.
W tej sytuacji M. Łukowska złożyła do sądu pracy w dniu 28.06.2004 r. pozew o przywrócenie jej do pra­cy oraz zasądzenie od Hurtowni ZŁOMEX spółki Z.0.0. wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, obejmującego okres od 1.07.2004 r. do daty wydania przez sąd orzeczenia o przywróceniu do pracy.
Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. W uza­sadnieniu podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie skierowanym do powódki, podkreślając, że w świetle orzeczenia lekarskiego nie była ona w ciąży w czasie dokonania wypowiedzenia umowy o pracę. Zakłada­jąc zaś nawet, że powódka jest objęta ochroną szcze­gólną w rozpatrywanej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustaw z dnia 13.03 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, w którym zezwala się na wypowiedzenie stosunku pracy pracownikom objętym tą ochroną. Nadto zarzucił że powódka przekroczyła 7 -–dniowy termin przeznaczony na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę ( o którym to terminie została pouczona w piśmie wypowiadającym umowę o pracę ) w związku z czym złożony przez nią pozew powinien być oddalony bez wnikania w jego merytoryczność.
▪ Ocen trafność zarzutu pracodawcy odnośnie do przekroczenia przez powódkę terminu na złożenie powództwa do sądu pracy
▪ Oceń legalność rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z powódką
▪ Ustosunkuj się do żądań zgłoszonych przez powódkę w postępowaniu przed sądem.