Losowe artykuły
2008-06-19 20:54:03

Inwentaryzacja
Pełna inwentaryzacja okresowa polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich składników aktywów lub pasywów objętych ewidencją.

2013-03-18 13:17:08

Zastosowania oświetlenie diodowego LED
Czy warto montować oświetlenie led w prywatnych domach?

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


8.  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniaJan Kowalski był zatrudniony w Komendzie Powiatowej Policji w Postepowie jako tzw. Pracownik cywilny , na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora. W dniu 10.01.2002. prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości po godzinach pracy , doprowadził do kolizji drogowej. W dniu 1.07.2002 r. został skazany przez Sąd Rejonowy za przestępstwo polegające na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwym
Komendant Powiatowej Policji powołując się na fakt skazania J. Kowalskiego wypowiedział mu w dniu 20 lipca umowę o pracę.
J. Kowalski wystąpił do Sądu Pracy w Postępowie z pozwem o przywrócenie do pracy w pozwanej Komendzie Policji na dotychczasowych warunkach , wskazując w pozwie , że był zatrudniony w charakterze pracownika cywilnego do którego nie mają zastosowania wymagania ustawy o Policji, dotyczące honoru , godności i dobrego imienia służby . Wskazał w pozwie że nie znajduje do niego również zastosowanie przewidzianą ta ustawa wymóg niekaralności. Ukaranie nie pozostawało w żadnym związku z wykonywaną przez niego praca w charakterze konserwatora , a ponadto zdarzenie w postaci kolizji samochodów miało miejsce po pracy.Wodpowiedzi na pozew pracodawcy wniósł o oddalenie powództwa , wskazując że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości przez osobę zatrudnioną w Komendzie Policji stanowi naruszenie pracowniczego obowiązku dbałości o dobre imię pracodawcy. Niezależnie od tego w ocenie strony pozwanej , utrata prawo jazdy ograniczyła niezbędną dyspozycyjność pracownika , który jako konserwator miał obowiązek wykonywać czynności konserwatora w różnych miejscach.
▪ Oceń zasadność powództwa J. Kowalskiego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniaJan Janik pracował w Zakładzie Transportu jako kierowca. Z powodu zdarzających się spóźnień do pracy pozostawał w konflikcie ze swoim bezpośre­dnim przełożonym, kierownikiem Bazy I Andrzejem Twardym. W dniu 2.05.2003 r. policja, po dokonaniu kontroli pojazdu prowadzonego przez J. Janika, za­trzymała mu prawo jazdy i powiadomiła o tym kie­rownika Bazy I A. Twardy natychmiast powiadomiło tym fakcie pracodawcę, sugerując rozwiązanie umo­wy o pracę bez wypowiedzenia z J. Janikiem, ponie­waż nadarzyła się okazja, by pozbyć się niezdyscypli­nowanego pracownika. Pracodawca, wobec - jego zdaniem - oczywistości faktów, polecił przygotować pismo zwalniające J. Janika z pracy bez wypowiedze­nia z uzasadnieniem: "na podstawie art. 52 § l pkt 3 Kodeksu pracy". Pismo zwalniające J. Janika z pracy bez wypowiedzenia ze wskazanym uzasadnieniem zostało przygotowane, podpisane przez pracodawcę i doręczone pracownikowi.
Po trzech tygodniach policja zwróciła prawo jazdy J.Janikowi, który niezwłocznie zwrócił się do byłe­go pracodawcy z wnioskiem o dopuszczenie do pra­cy, ponieważ ustała przyczyna zwolnienia z pracy. W związku z odmową dopuszczenia do pracy J.Janik wystąpił do sądu pracy z żądaniem przywrócenia go do pracy w Zakładzie Transportu na stanowisku kie­rowcy albo zasądzenia co najmniej odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy.
▪ Oceń zasadność żądania Jana Janika.
10.[rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę] [zawarcie umowy o pracę]
W dniu 10.01.2002 r. Zbigniew Czapski został po­wołany uchwałą zgromadzenia wspólników na stano­wisko prezesa zarządu - dyrektora spółki w Przedsię­biorstwie Wielobranżowym spółce Z.0.0. Jednocze­śnie był on zatrudniony w spółce na stanowisku dyrektora, na podstawie umowy o pracę na czas nie­określony zawartej w dniu 1.12.2001 r., za wynagro­dzeniem miesięcznym wynoszącym 6000 zł. W dniu
15.06.2002 r. zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę, według której członkowi zarządu spół­ki przysługuje, w razie odwołania przez zgromadze­nie wspólników, jednorazowe odszkodowanie w wy­sokości 3 miesięcznych wynagrodzeń odwołanego członka zarządu.
W dniu 25.03.2003 r. zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego spółki Z.0.0. pod­jęło uchwałę o natychmiastowym odwołaniu Z. Czap­skiego z funkcji prezesa zarządu - dyrektora spółki z powodu podejmowania przez niego działania na szkodę spółki. Spółka odmówiła Z. Czapskiemu wypłaty wynagrodzenia za okres 1-25.03.2003 r. oraz ekwi­walentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlo­pu wypoczynkowego. W uzasadnieniu pisma w tej sprawie, skierowanego do byłego prezesa zarządu, po­dano przede wszystkim, że nie posiadał on ważnej umowy o pracę, albowiem kodeks spółek handlowych przewiduje, że w umowach zawieranych z członkami zarządu spółka Z.0.0. powinna być reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników. Nadto wskazano, że wypłata tych świadczeń byłaby niezasadna w świetle przyczyny odwołania Z. Czapskiego z zajmowanego stanowiska, która wyczerpuje przesłankę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowni­czych.