Losowe artykuły
2008-06-15 20:58:35

Bank jako pośrednik finansowy
W Polsce, według różnych badań, od 30 do ponad 50 proc. społeczeństwa w ogóle nie korzysta z usług bankowych. To co najmniej 11 mln osób. Ta grupa znalazła się na celowniku bankowców.

2008-06-15 20:37:33

Polityka kredytowa
Można powiedzieć że polityka kredytowa to zespół różnego rodzaju postanowień w zakresie celów, wymogów i oczekiwań określające specyfikę działalności kredytowej.

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >|


Poczynając od dnia jego odwołania z funkcji pre­zesa zarządu, Z. Czapski nie kontaktował się z Przed­siębiorstwem Wielobranżowym spółką Z.0.0. Nato­miast w dniu 1.09.2003 r. złożył do sądu pracy pozew, w którym domagał się: 1) ustalenia, że w dalszym cią­gu łączy go stosunek pracy z Przedsiębiorstwem Wie­lobranżowym spółką Z.0.0. na stanowisku dyrektora spółki, 2) zasądzenia wynagrodzenia za okres od 1.03. do 31.08.2003 r., 3) zasądzenia odszkodowania z ty­tułu odwołania ze stanowiska prezesa zarządu w wy­sokości 18 000 zł.
Pozwane Przedsiębiorstwo Wielobranżowe spółka z 0.0. wniosło o oddalenie powództwa. W uzasadnie­niu podało, że stosunek pracy powoda nigdy nie został skutecznie zawarty, a gdyby nawet było ina­czej, to został on skutecznie rozwiązany w dniu 25.03.2003 r. Odnośnie do żądania wypłaty odszko­dowania z tytułu odwołania powoda z funkcji człon­ka zarządu strona pozwana wniosła o przekazanie sprawy właściwemu miejscowo sądowi powszechne­mu - wydziałowi cywilnemu, ze względu na cywil­noprawny charakter tego roszczenia, wnosząc jedno­cześnie - z ostrożności procesowej - o jego oddale­nie ze względu na merytoryczną bezzasadność.
▪ Oceń zasadność żądań powoda, mając na względzie m.in.:
1) rodzaj stosunków prawnych łączących powo­da ze stroną pozwaną,
2) charakter prawny roszczeń będących przed­miotem pozwu.