Losowe artykuły
2008-06-18 21:42:10

Dokumentacja księgowa
Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .

2013-03-18 19:59:03

Czy jestem w ciąży?
Choć większość mam twierdzi, że większość objawów ciąży można poczuć dopiero po trzech-czterech tygodniach ...

Wygasnięcie stosunku pracy

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wygaśnięcia stosunku pracy nie mogą w żadnym razie wywołać inne zdarzenia. Nie można przyjmować, że umowa o prace na czas określony wygasa z upływem czasu, na który była zawarta


|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >


wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja pracodawcyUchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 11.07.2004 r. "KONCHEM" spółka Z.0.0. została po­stawiona w stan likwidacji. W spółce tej Janusz Za­radny był zatrudniony od 1,5 roku w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Jednocześnie prowadził drobną działalność gospodarczą na własny rachunek.
W okresie od 21.07.2004 r. do 7.08.2004 r. J. Za­radny korzystał z zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego. W dniu 30.07.2004 r. pracodawca, zatrudniający ponad 20 pracowników, doręczył J.Zaradnemu pismo o wypowiedzeniu umowy o pra­cę. Jako przyczynę wypowiedzenia podano likwidację pracodawcy, wskazując jednocześnie, że okres wypowiedzenia ulega skróceniu do siedmiu dni.
J. Zaradny odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy, wnosząc o zasądzenie na jego rzecz odszkodo­wania, a nadto odprawy pieniężnej na podstawie usta­wy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra­cownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczą­cych pracowników. W uzasadnieniu podał, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło w okresie korzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego. Ponadto pracodawca nie zasięgnął przed dokonaniem wypowiedzenia opinii zakładowej organizacji związ­kowej, do której należał powód. Podana przez praco­dawcę przyczyna nie uzasadniała zaś wypowiedzenia umowy o pracę, jako że w dniu wypowiedzenia i roz­wiązania stosunku pracy pracodawca nie był jeszcze zlikwidowany, a jedynie otwarto wobec niego postę­powanie likwidacyjne. które nie zostało dotąd ukończone . Powód zaznaczył, że pomimo tak sformułowanej przyczyny wypowiedzenia jego były pracodawca zatrudnia w dalszym ciągu część osób będących pra­cownikami w dacie otwarcia jego likwidacji. Ponad­! to podniósł, że pracodawca bezprawnie skrócił okres wypowiedzenia umowy o pracę.
Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Na poparcie swojego stanowiska podała, że wskaza­na przez nią przyczyna wypowiedzenia była zasadna i zgodna ze stanem faktycznym. Skrócenie okresu wy­powiedzenia było związane z postawieniem praco­dawcy w stan likwidacji. Powodowi nie przysługuje, w ocenie strony pozwanej, odprawa pieniężna w try­bie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie do­tyczących pracowników, albowiem w dacie wypowie­dzenia stosunku pracy prowadził on działalność go­spodarczą na własny rachunek.
▪ Ustosunkuj się do żądań powoda o zasądze­nie:
1) odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiąza­nia umowy o pracę,
2) odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow­nikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

[przejście zakładu pracy na innego pracodawcę] [zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę]
Joanna Rowińska zajmowała się w Urzędzie Miasta i Gminy w Głębokiem sprawami melioracji. W maju 2002r. w związku ze spodziewanym prze­jęciem zadań tej gminy w zakresie spraw dotyczących melioracji oraz ruchu drogowego przez Starostwo Po­wiatowe z siedzibą w tym samym mieście, starosta za­proponowal J. Rowińskiej przejść do pracy w Sta­rostwie Powiatowym na zajmowane dotychczas sta­nowisko i za tym samym wynagrodzeniem z dniem przejęcia zadań przez Starostwo. Uchwałą Zarządu Starostwa Powiatowego w Głębokiem postanowiono o przejęciu zadań gminy w wymienionym zakresie od dnia 1.09.2002 r. J. Rowińska rozwiązała umowę o pracę z Urzędem Gminy z tym samym dniem w dro­dze porozumienia stron.Po 1 września nadal praco­wała w tym samym miejscu pracy, korzystając ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń biuro­wych, dotychczas wykorzystywanych w pracy. For­malne przekazanie tego mienia na rzecz Starostwa na­stąpiło po dwu tygodniach.