Losowe artykuły
2008-06-01 21:59:48

Warunki uzyskania kredytu bankowego
Na wstępie inspektor kredytowy ocenia czy zapotrzebowanie nie przekracza faktycznych i formalnych możliwości udzielenia kredytu przez bank.

2008-06-09 21:26:34

Monnari
Marka Monnari istnieje na polskim rynku od 1988 roku, kiedy to powstała spółka cywilna o tej samej nazwie.

Aktywa trwałe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką


<  1  2  3  4  5  6  7    >


 Należności długoterminowe -
należności z tytułu dostaw i usług, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
(kwoty pieniężne od osób trzecich, czyli dług osób trzecich wobec jednostki) grupa należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, należności wynikające z rozrachunków tytułu sprzedanych składników AT w postaci papierów wartościowych, środków trwałych innych
IV. Inwestycje długoterminowe -
nie użytkowane przez organizację, a nabyte dla osiągnięcia korzyści nieruchomości, a także udziały, akcje czy inne papiery wartościowe, udzielane pożyczki, itd.
(AT nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów formie odsetek, dywidend. Płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie przekraczającym rok. Od dnia bilansowego lub daty ich wystawienia, założenia , nabycia.
- nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne i prawne – zostały nabyte z zamiarem uzyskania w przyszłości korzyści ekonomicznych, nie są używane do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej jednostki.
- długoterminowe aktywa finansowe: udziały – wkłady pieniężne lub rzeczowe wniesione przez jedn. do drugiej spółki; akcje – prawo do własności spółki i prawo do uczestnictwa w zysku do podziału
- inne długoterminowe aktywa finansowe: weksle, lokaty bankowe o terminie dłuższym niż 1 rok
 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- kwoty pieniężne należne organizacji, od osób fizycznych lub prawnych z tytułu rozliczeń z odbiorcami oraz z tytułu rozliczeń z pracownikami i z budżetem
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, które są utrzymywane przez jednostkę w celu wykorzystania ich na potrzeby operacyjne w czasie dłuższym niż jeden okres sprawozdawczy. Z powyższej definicji, jak również z ogólnej definicji aktywów wynika, że dowolny składnik rzeczowych aktywów trwałych może być ujęty jako środek trwały, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:
1. można go wiarygodnie wycenić2. ,
3. jest kontrolowany przez jednostkę,
4. przewiduje się, że w przyszłości przyniesie jednostce korzyści ekonomiczne,
5. przeznaczony jest na potrzeby operacyjne jednostki,
6. przewidywany okres jego użytkowania wynosi powyżej jednego okresu sprawozdawczego.
Pierwszy z powyższych warunków jest łatwy do spełnienia, ponieważ środki trwałe pozyskiwane są zazwyczaj w wyniku zakupu lub wytworzenia przez jednostkę. Dokumenty, które potwierdzają te operacje, zawierają z reguły wiarygodną wycenę tych składników.