Losowe artykuły
2008-06-22 21:16:25

Odpowiedzialność pracownika
Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.

2008-06-01 21:25:05

Zabezpieczenie kredytów
Prawne zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić bankowi zwrot udzielanego kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami.

Aktywa trwałe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką


<  1  2  3  4  5  6  7    >


Sprawowanie kontroli nad danym składnikiem wynika najczęściej z tytułu własności, aczkolwiek kontrolowane mogą być również zasoby niestanowiące własności jednostki (np. użytkowane przez nią w trybie leasingu finansowego). Z kolei przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie jednostka może osiągnąć z określonego składnika środków trwałych polegają przede wszystkim na wykorzystaniu go w toku prowadzonej działalności operacyjnej, czyli tej, do prowadzenia której jednostka została powołana. Ponadto przyjmuje się, że środkiem trwałym jest obiekt kompletny, zdatny do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania. Nie musi to być cały obiekt w sensie fizycznym, może to być także jego część (np. lokal w budynku). Z drugiej strony możliwe jest tworzenie obiektów zbiorowych z takich samych lub podobnych pozycji, które jednostkowo są nieistotne (np. narzędzia, meble). A contrario, nie zalicza się do środków trwałych składników spełniających między innymi następujące warunki:
1. ich wartości nie można ustalić2. w sposób wiarygodny,
3. jednostka nie sprawuje nad nimi kontroli (np. nie są jej własnością),
4. istnieje przekonanie, że nie przyniosą one w przyszłości korzyści ekonomicznych,
5. wykorzystywane są w działalności inwestycyjnej (np. nieruchomości inwestycyjne, które jednostka utrzymuje ze względu na oczekiwany przyrost ich wartości lub traktuje jako źródło przychodów z czynszów),
6. przeznaczone są do sprzedaży,
7. znajdują się w fazie budowy lub wymagają montażu.
Środki trwałe są grupą pod wieloma względami zróżnicowaną. W ewidencji księgowej mogą być klasyfikowane według wielu kryteriów, w zależności od potrzeb informacyjnych jednostki i otoczenia (np. według rodzajów obiektów, według odpowiedzialności materialnej, według potrzeb statystyki państwowej i prawa podatkowego etc.).
Klasyfikacja dla celów bilansowych przedstawia się następująco: