Losowe artykuły
2008-06-08 20:05:51

Unieszkodliwianie odpadów
Wszystkie odpady uznane są za uciążliwe dla środowiska naturalnego, prowadząc do zanieczyszczania wód powierzchniowych, gleby, skażenia powietrza, obniżania walorów estetycznych i krajobrazowych.

2008-06-18 21:42:10

Dokumentacja księgowa
Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej .

Aktywa trwałe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką


<  1  2  3  4  5  6  7    >

  Aktywa trwałe
 Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
c. urządzenia techniczne i maszyny,
d. środki transportu,
e. inne środki trwałe.
2. Środki trwałe w budowie.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.
Wycena początkowa środka trwałego to wycena przeprowadzana w momencie wprowadzenia danego składnika do ksiąg rachunkowych. Efektem tej wyceny jest ustalenie wartości początkowej środka trwałego (tzw. wartości brutto). Sposób wyceny zależy od sposobu pozyskania środka trwałego. Jak już wcześniej wspomniano, najczęstszym sposobem nabycia jest zakup lub wytworzenie we własnym zakresie. Jednak środki trwałe mogą pojawić się w wyniku innych zdarzeń, takich jak na przykład otrzymanie darowizny, wniesienie aportu czy zamiana na inny składnik aktywów.
W zależności od konkretnej sytuacji podstawą pierwszej wyceny środka trwałego może być:
· cena nabycia,
· koszt wytworzenia,
· inaczej ustalona wartość· godziwa.
Cena nabycia środka trwałego obejmuje:
· cenę zakupu czyli kwotę należną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy oraz rabaty, opusty itp., a powiększoną o cło i inne bezzwrotne podatki;
· koszty zakupu czyli dające się bezpośrednio przyporządkować· koszty poniesione w celu dostosowania środka trwałego do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego działania zgodnie z zamierzeniami jednostki (np. koszty przygotowania miejsca, koszty transportu, załadunku, wyładunku, instalacji i montażu, rozruchu, honoraria za profesjonalne usługi etc.).
Koszt wytworzenia środka trwałego wyprodukowanego przez jednostkę we własnym zakresie wynika z zasad rachunku kosztów i obejmuje:
· koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową danego środka trwałego,
· koszty poniesione w związku z doprowadzeniem środka trwałego do użytkowania,
· uzasadnioną część· kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem środka trwałego.