Losowe artykuły
2008-06-22 21:16:25

Odpowiedzialność pracownika
Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.

2008-07-07 21:15:25

Jontoforeza
Do zabiegów wchodzących w skład elektroterapii, wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych zalicza się m.in. jontoforeza.

Aktywa trwałe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką


<  1  2  3  4  5  6  7    >


Nie zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia następujących przykładowych kosztów:
· kosztów administracyjnych,
· kosztów promocji i reklamy,
· kosztów związanych z nietypowymi ilościami zmarnowanych materiałów, nadmiernych kosztów robocizny lub innych środków zużytych w procesie produkcji składnika.
Za wartość godziwą przyjmuję się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą środków trwałych stanowi ich cena rynkowa. Jeżeli jednak nie jest możliwe ustalenie tej ceny, wówczas wartością godziwą tych aktywów jest wartość wynikająca z innych metod wyceny (np. z wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę). W sytuacji nieodpłatnego otrzymania środka trwałego za jego wartość godziwą uznaje się cenę sprzedaży netto takiego samego lub podobnego obiektu albo inną wartość godziwą. W przypadku pozyskania środka trwałego w drodze wymiany na inny składnik aktywów przyjmuje się, że jego wartość godziwa jest równa wartości godziwej przekazanego aktywu. Wartość początkowa środka trwałego może z czasem nie odzwierciedlać jego wartości godziwej, ponieważ:
· obiekt zostanie ulepszony,
· obiekt ulegnie zużyciu, czyli amortyzacji,
· zostanie dokonane przeszacowanie jego wartości,
· wystąpi trwała utrata jego wartości.
Ulepszenie środków trwałych polega na ich przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. Wartość użytkowa ulepszonych środków trwałych przewyższa ich początkową wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonych środków trwałych, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Ulepszenia należy odróżnić od remontów, które nigdy nie podwyższają wartości użytkowej obiektu, a jedynie ją przywracają. Dlatego też koszty remontów nie powiększają wartości środka trwałego, lecz obciążają wynik finansowy okresu, którego dotyczą.
Z kolei amortyzacja jest czynnikiem zmniejszającym wartość środków trwałych. Prawie wszystkie środki trwałe zużywają się stopniowo w wyniku ich użytkowania i wymagają odtwarzania. Zużycie środków trwałych należy uwzględnić w kosztach działalności przez cały okres użytkowania aktywu. W przeciwnym bowiem razie wynik finansowy nie byłby realny, gdyż nie odzwierciedlałby wartości zużytych środków trwałych, które brały udział w jego tworzeniu. Amortyzacją objęte są w zasadzie wszystkie środki trwałe z wyjątkiem:
· gruntów (poza gruntami eksploatowanymi odkrywkowo), które posiadają nieograniczony okres użytkowania,
· dzieł sztuki, eksponatów muzealnych itp. obiektów, które z czasem zyskują na wartości.