Losowe artykuły
2008-06-10 20:39:34

Postacie handlowe tworzyw sztucznych
Do przetwórstwa na wyroby gotowe dostarcza się zwykle tworzywa sztuczne w postaci żywic, tłoczyw lub półwyrobów (półfabrykatów).

2008-06-19 22:10:17

Wypalanie traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska.

Aktywa trwałe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

ktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką


<  1  2  3  4  5  6  7  


Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli jednak trwała utrata wartości dotyczy środka trwałego, którego wycena została uprzednio zaktualizowana in plus, to odpis taki w pierwszej kolejności zmniejsza różnicę z aktualizacji odniesioną na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Dopiero ewentualną nadwyżkę odpisu nad różnicą z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, jednostka powinna dokonać ponownej korekty wartości środków trwałych. W tym celu należy zwiększyć wartość danego aktywu (maksymalnie do jego historycznej wartości) o równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego, jednocześnie ujmując ten odpis jako pozostałe przychody operacyjne.
Reasumując, możliwe są następujące zmiany wartości środków trwałych:
a. in plus w wyniku:
o poniesienia kosztów ulepszenia środków trwałych,
o dokonania aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
o odwrócenia skutków wcześniejszego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
b. in minus w wyniku:
o odpisów amortyzacyjnych,
o odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Wycofanie środka trwałego z użytkowania może być spowodowane różnymi przyczynami: zużyciem, zniszczeniem, nieprzydatnością gospodarczą, sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem, zamianą etc. Jeżeli wycofywany środek trwały będzie miał jeszcze wartość bilansową większą od zera, to wpłynie ona na wynik finansowy (obciąży pozostałe koszty operacyjne) w okresie, w którym nastąpiło wycofanie. W przypadku sprzedaży należy ustalić różnicę pomiędzy ceną sprzedaży środka trwałego a jego wartością bilansową. Zysk z tej sprzedaży będzie wykazywany w rachunku zysków i strat w pozycji ?Pozostałe przychody operacyjne?, natomiast strata jako ?Pozostałe koszty operacyjne?.
W sprawozdaniach finansowych należy ujawnić następujące podstawowe informacje dotyczące środków trwałych:
· opis metod wyceny środków trwałych,
· przyjęte okresy użytkowania lub stosowane stawki amortyzacyjne,
· wartość· brutto oraz zakumulowaną amortyzację środków trwałych na początek i koniec okresu sprawozdawczego,
· główne przyczyny zmian w stanie środków trwałych (nabycie, sprzedaż, przeszacowania, odpisy aktualizujące, amortyzacja),
· rodzaje i kwoty ograniczeń dotyczące tytułu prawnego przedsiębiorstwa do środków trwałych oraz informacje o środkach trwałych będących zabezpieczeniem jego zobowiązań,
· wartość· czasowo nieczynnych środków trwałych,
· wartość· bilansową całkowicie zamortyzowanych a jeszcze użytkowanych obiektów,
· wartość· bilansową obiektów wycofanych z użytkowania i przeznaczonych do sprzedaży,
· inne istotne informacje.