Losowe artykuły
2008-07-07 21:15:25

Jontoforeza
Do zabiegów wchodzących w skład elektroterapii, wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych zalicza się m.in. jontoforeza.

2008-07-09 20:42:09

Konserwanty w kosmetyce
Środki konserwujące obok barwników i związków zapachowych są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych surowców kosmetycznych, gdyż są powodem najczęstszych alergii u użytkowników

Wynagrodzenie gwarancyjne

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Wynagrodzenie gwarancyjne - tak powszechnie nazywana jest należność za czas niewykonywania pracy


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


Kolejnym błędnym argumentem jest twierdzenie, że pracodawca może dowolnie w skali miesięcznej żonglować wynagrodzeniem za pracę, z takiego powodu, że odmienna sytuacja prowadziłaby do różnicowania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w „czasowych” systemach wynagradzania i nie „czasowych” systemach wynagradzania takich jak system akordowy czy prowizyjny.
A. Sobczyk twierdzi mianowicie, że w tych „nie czasowych” systemach podaje się jedynie stawkę akordową lub stawkę prowizyjnego wynagrodzenia, natomiast nie ma stawki godzinowej, jako parametru, od którego należałoby obliczać wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. Z tego powodu dopatruje się możliwości różnicowania sytuacji zatrudnieniowej pracowników zatrudnionych w różnych systemach wynagradzania.
Także i w tym zakresie jest to twierdzenie nieuprawnione. Wystarczy powołać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18.10.1977 r. I PZP 23/77, OSNC 1978/4/67, w której uzasadnieniu wyrażono pogląd, iż:
„...Przy stosowaniu akordowego systemu wynagradzania strony stosunku pracy powinny określić nie tylko akordowe wynagrodzenie pracownika, lecz również stawkę jego osobistego zaszeregowania.”
„...Niedopełnienie tego obowiązku i brak przepisów płacowych, mających zastosowanie do konkretnego stosunku pracy, co jest możliwe, zwłaszcza gdy pracodawcą jest osoba fizyczna, nie może prowadzić do wniosku, iż w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, chociaż był gotów do jej wykonywania, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących zakładu pracy...”
Pracodawca stosujący akordowy czy prowizyjny system wynagradzania ma więc obowiązek obok stawki akordowej czy prowizyjnej zamieścić w umowie o pracę także stawkę godzinową, która służy obliczaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Jeśli pracodawca tego nie uczynił i w związku z tym istnieją trudności z obliczeniem wynagrodzenia z art. 81 K.p., to zdaniem Sądu Najwyższego ogólną wskazówkę ustalenia wynagrodzenia pracownika w rozważanej sytuacji powinna stanowić treść art. 78 K.p.
„...Decydujące znaczenie przy określaniu stawki osobistego zaszeregowania pracownika i ustaleniu wysokości wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ma rodzaj pracy i kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu. Nie bez znaczenia są też rzeczywiste kwalifikacje pracownika, jakość i wydajność jego pracy. Przy określeniu wynagrodzenia pracownika pomocne byłoby też ustalenie wynagrodzeń czasowych innych pracowników, wykonujących te same lub podobne czynności i mających takie same kwalifikacje, a przy tym zatrudnionych w analogicznych bądź zbliżonych warunkach i w tym samym czasie...”
W świetle powyższego, bezzasadny jest argument jakoby pracownicy zatrudnieni w systemie prowizyjnym czy akordowym pozbawieni byli prawa do wynagrodzenia za czas gotowości do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w skali miesięcznej.
Przeciwnie, zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu także i tym pracownikom takie wynagrodzenie przysługuje.